Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 7

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 124 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 7. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: “How many pages…………… so far?"

A. have you studied

B. did you study

C. do you study

D. had you studied

Câu 4: How …………since we …………school?

A. are you/ left

B. have you been/ have left

C. were you/ left

D. have you been/ left

Câu 5:  I think John …………..tomorrow.

A. would come

B. come

C. will come

D. comes

Câu 9: He often ------------ so nervous before his exams.

A. feels

B. felt

C. was feeling

D. had felt

Câu 10:  How long have you ------------- he was a liar.

A. been knowing

B. knew

C. know

D. known

Câu 11:  I’m sorry. I don’t understand what -----------------.

A. you say

B. you're saying

C. you will say

D. you would say

Câu 12: ------------- to the radio when you get up everyday?

A. Do you listen

B. Are you listening

C. Was you listening

D. Did you listen

Câu 13: My sweetheart --------------- smoking next week.

A. will give up

B. is going to give up

C. gives up

D. gave up

Câu 14: There is no red wine? I -------------- white, then.

A. am going to have

B. have

C. will have

D. am having

Câu 15: When the phone rang she ------------ a letter.

A. writes

B. willl write

C. has written

D. was writing

Câu 16: As the sun ------------ I decided to go out.

A. shines

B. has shone

C. shine

D. was shining

Câu 17: I------------- your uncle tomorrow, so I’ll give him your note.

A. have seen

B. shall have seen

C. see

D. am going to see

Câu 18: -------------- study hard when you were at school?

A. Must you

B. Had you

C. Did you have to

D. Were you

Câu 19: She is tired because she ------------- all day.

A. is studied

B.  has been studying 

C. had been studying

D. studied

Câu 21: He ----------

A. will be here soon

B. will here be soon

C. will be soon here

D.  be soon will here

Câu 23: My daughter ------------- university last June.

A. left

B. has left

C. leaves

D. was leaving

Câu 24: He hates his boss so he ------------- his job.

A. leaves

B. has left

C. is leaving

D. left

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm