Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 6

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 260 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: I and Kenny______ pen pal friends since I_______ Singapore.

A. are/ visit

B. were/ have visited

C. were/ visited

D. have been/ visited

Câu 4: I don't mind ______ you ______ the washing up.

A. helping/ doing

B. help/ do

C. to help/ to do

D. helping/ do

Câu 12: _________, we couldn’t make out the gist of the passage.

A. Due to Romeo’s carefully explanations

B. Though carefully explained by Romeo

C. Carefully as Romeo explained

D. As Romeo carefully explained

Câu 13: Josh would never forget ________ by his parent through no fault of his own.

A. having scold

B. to have scolded

C. to be scolded

D.  being scolded

Câu 18: The view is great, _______?

A. isn't it

B. was it

C. doesn't it

D. did it

Câu 21: They_________ Ho Chi Minh City last summer.

A. visit

B. will visit

C. have visit

D. visited

Câu 22: We _________ already ________ Huong Pagoda.

A. were…seeing

B. have…seen

C. are…seeing

D. will…see

Câu 23: The first color TV _____________ in 1928.

A. produce

B. is produced

C. was produced

D. produced

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm