Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 13

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 13

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 102 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 13. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 2:  We can’t find a place ……… 

A. live

B. to live

C. living

D. lived

Câu 6: To my ………., John is very good at Vietnamese.

A. amazing

B. amazed

C. amaze

D. amazement

Câu 7: This movie is the most ………

A. entertaining

B. entertained

C. entertain

D. entertainment

Câu 8:  He is proud of his ……….

A. succeed

B. success

C. successful

D. successfully

Câu 9: ………. more about her, you would change your opinion.

A. If you know

B. If you did know

C. If you knew

D. If did you know

Câu 11: Tay Bac university ……. in Son la town for two years.

A. was built

B. is built

C. have been built

D. has been built

Câu 12: Chewing gum ………… in Sweden in 1993.

A. was invented

B. is invented

C. has been invented

D. invented

Câu 13:  I’ll phone you ……………….. I come.

A. while

B. until

C. as soon as

D. because

Câu 14:  If we ……... have computer, our lives ………. boring.

A. don’t/ will be

B. won’t have/ are

C. didn’t/ would

D. wouldn’t/ were

Câu 15:  “The Wall” ….. when all the members were students.

A. founded

B. was founded

C. has been founded

D. have been founded

Câu 16:  If he worked harder, he ………….

A. will be promoted

B. will have been promoted

C. had been promoted

D. would be promoted

Câu 17: All students at Tay Bac university ……… uniforms on Monday.

A. are asked to wear

B. ask to wear

C. asked to wear

D. to asked wearing

Câu 18: I hate …. ….the washing up.

A. taking

B. doing

C. getting

D. making

Câu 20: I was late because I ……… the bus.

A. left

B. lost

C. missed

D. forgot

Câu 22: It’s the best film ………… You should go and see it.

A. I ever saw

B. I’ve see

C. I’ve never seen

D. I’ve ever seen

Câu 23: She………… while I was cooking.

A. was phoning

B. will phone

C. phones

D. phoned

Câu 24: She can’t talk to you now, she …………

A. study

B. is going to study

C. is studying

D. will studied

Câu 25:  I ……… a taxi so I came on the bus.

A. couldn’t find

B. don’t find

C. haven’t found

D. I have found

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm