Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 12

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 185 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 2: He ……. in the office at the moment.

A. has work

B. is working

C. has been working

D. works

Câu 3: He ………. very frightened when he saw spiders.

A. feeling

B. felt

C. was felt

D. feels

Câu 4: Where ……. next summer?

A.  will you go

B. are you going

C. do you go

D. are you going to go

Câu 6: After our guests ………, we sat down to dinner.

A. arrived

B. arrive

C. were arriving

D. have arrived

Câu 8:  ….. you at home last night? 

A. Did

B. Were

C. Have

D. Are

Câu 9: What …. to do when you graduate?

A. are you going

B. are going

C. you are going

D. are you go

Câu 12: She ……… here since I came here.

A. lives

B. lived

C. is living

D. has lived

Câu 17: Please go out ….. .dinner.

A. in

B. for

C. to

D. with

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm