Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 11

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 62 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: You can stay here ------ you like.

A. as long as

B. as far as

C. as much as

D. so far as

Câu 2: Ask him to ------- us a funny story.

A. say

B. tell

C. speak

D. talk

Câu 3: He look very ----------- when I told him the new.

A. happily

B. happy

C. happiness

D. happiest

Câu 5: Has your house ------------- recently?

A. was decorated

B. decorated

C. been decorated

D. is decorated

Câu 6:  English and French -------- in Canada.

A. are speaking

B. were spoken here

C. are spoken

D. speak

Câu 8: Shakespeare ------------ many plays.

A. wrote

B. written

C. write

D. was wrote

Câu 9: The exam results ---------- to you by post.

A. will be send

B. will sent

C. sent

D. will be sent

Câu 10: Sushi ----------- mainly in Japan.

A. is eaten

B. eat

C. eats

D. be eaten

Câu 15: This room is smoky. I wish you --------- smoking.

A. would stop

B. have stopped

C. stop

D. stopping

Câu 16: --------- John busy every day?

A. Does

B. Will

C. Is

D. Has

Câu 17: Her boss told -------- to clean his room.

A. she

B. to her

C. her

D. for her

Câu 21: They say that they …… their course next month.

A. finish

B. will finish

C.  will be finishing

D. will be finished

Câu 22: Mary …….. her treatment almost two years ago.

A. have

B. has had

C. had

D. was having

Câu 23: Don’t bother me while I ……..

A. am working

B. was working

C. will work

D. is going to work

Câu 24: Did you hear …….. upstairs?

A. she sing

B. her singing

C. she singing

D. her to sing

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm