Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 10

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 126 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia - Phần 10. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 10:  I’ve always enjoy ------------.

A. dancing

B. dance

C. to dance

D. danced

Câu 12:  I couldn’t stop ---------- about buying a laptop.

A. think

B. to think

C. thought

D. thinking

Câu 13: Now I’ve decided --------- how to do it.

A. learning

B. learn

C. to learn

D. learnt

Câu 14: My friend has promised ---------- me some steps.

A. to teach

B. teach

C. teaching

D. taught

Câu 15: She’s going to let me ---------- her shoes.

A. to borrow

B. borrowing

C. borrow

D. borrowed

Câu 16: I’m really looking forward to ------------ my parents.

A. meet

B. meeting

C. the meeting

D. be met

Câu 17: I’ll need ------- some music to dance to.

A. buy

B. to buy

C. buying

D. be bought

Câu 19: I hope ----------- to dance by then.

A. being able

B. to be able

C. be able

D. able

Câu 20:  Small children have big -------------.

A. imagination

B. imagine

C. imaginary

D. imaginative

Câu 21: When I was a small boy, Christmas was very --------.

A. exciting

B. excite

C. excited

D. excitement

Câu 22: Many --------- believe dreams help us to understand our lives.

A. psychologists

B. psychology

C. psychological

D. psyche

Câu 23: My car is very ------------, it uses very little petrol.

A. economic

B. economical

C. economist

D. economy

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia

Chủ đề: Bộ đề trắc nghiệm tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh thi THPT Quốc Gia Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm