Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 96 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Xu hướng nào không phải xu hướng vận động chủ yếu của nền kinh tế quốc tế?

A. Toàn cầu hoá

B. Sự bùng nổ của các cuộc cách mạng khoa học công nghệ

C. Sự phát triển của vòng cung Châu Á – Thái Bình Dương

D. Các rào cản kinh tế giữa các quốc gia ngày càng tăng

Câu 2: Bản chất của hệ thống tiền tệ quốc tế thứ nhất (1867-1914)?

A. Là chế độ bản vị vàng

B. Là chế độ bản vị vàng hối đoái

C. Là chế độ tỷ giá cố định

D. Không đáp án nào đúng

Câu 3: Ưu diểm của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam?

A. Khối lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam khá lớn qua các năm

B. Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài đưa tới tác động tích cực trên nhiều lĩnh vực khác

C. Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam mất cân đối về việc thu hút vốn theo ngành và vùng

D. A và C

Câu 4: Lợi ích của các công ty đa quốc gia mang lại cho nước chủ nhà?

A. Giảm việc làm trong nước

B. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

C. Tiếp thu kỹ thuật và công nghệ từ nước ngoài

D. Có thể phá vỡ chính sách tiền tệ trong nước

Câu 5: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự biến động của tỷ giá hối đoái?

A. Mức chênh lệch lạm phát giữa các quốc gia

B. Mức chênh lệch lãi suất giữa các quốc gia

C. Sự can thiệp của chính phủ

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6: Đặc điểm của hệ thống tiền tệ Bretton woods là?

A. Bản vị vàng

B. Bản vị vàng hối đoái

C. Thành lập hai tổ chức IMF và WB

D. Không đáp án nào đúng

Câu 8: Mức lãi suất trong nước tăng (các yếu tố khác không thay đổi) sẽ làm cho:

A. Mức đầu tư trong nước tăng

B. Mức tiết kiệm trong nước tăng

C. Mức đầu tư trong nước giảm

D. B và C

Câu 9: Yếu tố nào không thuộc tài khoản vốn trong cán cân thanh toán quốc tế?

A. Đầu tư ra nước ngoài

B. Đầu tư nước ngòai vào trong nước

C. Vay ngân hàng

D. Vốn ODA

Câu 10: Hiện nay Việt Nam đang áp dụng chế độ tỷ giá hối đoái nào?

A. Tỷ giá hối đoái cố định

B. Tỷ giá hối đoái thả nổi

C. Tỷ giá hối đoái thả nổi có quản lý

D. Không đáp án nào đúng

Câu 11: Đối tượng nhận được các khoản thu từ thuế là?

A. Chính phủ

B. Người tiêu dùng

C. Nhà cung cấp

D. Cả ba đối tượng trên

Câu 12: Sức mua của đồng nội tệ giảm so với động ngoại tệ làm cho?

A. Xuất khẩu thuận lợi và nhập khẩu gặp khó khăn

B. Xuất khẩu thuận lợi và nhập khẩu thuận lợi

C. Xuất khẩu gặp khó khăn và nhập khẩu thuận lợi

D. Xuất khẩu khó khăn và nhập khẩu khó khăn

Câu 13: Khi hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) được đàm phán vào cuối những năm 40, nó đề ra các qui định và nguyên tắc điều tiết thương mại quốc tế. Trong đó có 2 nguyên tắc về không phân biệt đối xử có vị trí trung tâm là?

A. Nguyên tắc đối xử quốc gia – Nguyên tắc đối xử vùng lãnh thổ

B. Nguyên tắc đãi ngộ tối huệ quốc – Nguyên tắc đối xử quốc gia

C. Nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước thành viên

D. Nguyên tắc đối xử quốc gia – Nguyên tắc bình đẳng

Câu 14: Xu hướng cơ bản trong thương mại quốc tế hiện nay là?

A. Tự do hoá thương mại

B. Sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế

C. Bảo hộ mậu dịch

D. Tự do hoá thương mại và bảo hộ mậu dịch

Câu 16: Các xu hướng vận động chủ yếu của nền kinh tế thế giới hiện nay là?

A. Khu vực hoá và toàn cầu hóa

B. Cách mạng khoa học công nghệ phát triển

C. Sự phát triển của vòng cung châu Á – Thái Bình Dương

D. Cả 3 xu hướng trên

Câu 18: Tính chất của đầu tư quốc tế là?

A. Tính bình đẳng và tự nguyện

B. Tính đa phương và đa chiều

C. Vừa hợp tác vừa cạnh tranh

D. Cả 3 tính chất trên

Câu 20: Vai trò của thuế quan trong thương mại quốc tế?

A. Điều tiết xuất nhập khẩu, bảo hộ thị trường nội địa

B. Tăng thu nhập cho ngân sách nhà nước

C. Giảm thất nghiệp trong nước

D. Tất cả các câu trên

Câu 21: Tác giả của lí thuyết về lợi thế so sánh?

A. D.Ricardo

B. A.Smith

C. P.Samuelson

D. W.Petty

Câu 22: Ngoài các quốc gia độc lập trên Trái Đất, các tổ chức thì nền kinh tế thế giới con bao gồm bộ phận nào?

A. Các công ty, doanh nghiệp

B. Các tập đoàn kinh tế

C. Các liên kết kinh tế

D. Các tổ chức phi chính phủ

Câu 23: Nhận định nào dưới đây không đúng, thuế quan là?

A. Một công cụ để phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế

B. Một hình thức để phân phối lại thu nhập giữa người tiêu dùng sang người sản xuất

C. Một biện pháp nhằm phát triển ngành sản xuất có lợi thế so sánh

D. Một hình thức bảo hộ mậu dịch

Câu 25: Là một nhà đầu tư ra nước ngoài, dưới giác độ quản lý, bạn không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà còn quan tâm?

A. Nguồn nguyên liệu và giá nhân công rẻ

B. Phân tán rủi ro

C. Tiếp cận thị trường

D. Khả năng sinh lời

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Thương mại quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên