Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 121 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 2: Thành viên sáng lập của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh là người:

A. Góp vốn, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào giấy đề nghị đăng ký kinh doanh

B. Góp vốn, thông qua và ký tên vào bản điều lệ công ty

C. Góp vốn, tham gia xây dựng, thông qua và ký tên vào ban điều lệ đầu tiên của công ty

D. Cả ba câu trên đều sai

Câu 3: Theo pháp luật quy định, hồ sơ đăng ký kinh doanh nộp tại:

A. Ủy ban nhân dân cấp quận

B. Cơ quan đăng ký kinh doanh của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

D. Sở kế hoạch và đầu tư

Câu 4: Trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, người đại diện theo quy định của pháp luật là:

A. Chủ tịch hội đồng thành viên

B. Chủ tịch công ty

C. Giám đốc và phó giám đốc

D. Do điều lệ của công ty quy định

Câu 5: Hội đồng quản trị của công ty cổ phần là:

A. Nhất thiết phải là cổ đông của công ty cổ phần

B. Là cổ đông sở hữu trên 5% cổ phần

C. Không nhất thiết phải là cổ đông của công ty cổ phần

D. Cả ba câu trên đều sai

Câu 6: Hội đồng quản trị KHÔNG phải triệu tập họp bất thường đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau:

A. Số thành viên hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật

B. Theo yêu cầu của ban kiểm soát

C. Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trong quyền của cổ đông

D. Nhiệm kỳ của hội đồng quản trị kết thúc

Câu 7: Trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên, quyết định của Hội đồng thành viên được thông qua tại cuộc họp khi:

A. Được số phiếu đại diện ít nhất 65% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận

B. Được chủ tịch Hội đồng thành viên chấp thuận

C. Được số phiếu đại diện ít nhất 50% tổng số vốn góp của các thành viên dự họp chấp thuận

D. Cả ba câu trên đều sai

Câu 8: Vốn pháp định ở VN không quy định ở ngành nghề nào?

A. Chứng khoán

B. Bảo hiểm

C. Kinh doanh vàng

D. Kinh doanh bất động sản

Câu 9: Vốn pháp định nhỏ nhất được quy định ở ngành nghề nào sau đây?

A. Kinh doanh bất động sản

B. Tự doanh

C. Môi giới chứng khoán

D. Quản lý danh mục đầu tư

Câu 10: Vốn pháp định lớn nhất theo quy định của pháp luật VN là bao nhiêu?

A. 5 triệu tỷ

B. 50 triệu tỷ

C. 500 triệu tỷ

D. 500 ngàn tỷ

Câu 11: Loại hình công ty nào sau đây là công ty đối nhân?

A. Công ty hợp danh

B. Công ty TNHH 1 thành viên

C. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên

D. Công ty cổ phần

Câu 12: Tư cách thành viên công ty hình thành khi:

A. Góp vốn vào công ty

B. Mua lại phần vốn từ thành viên công ty

C. Hưởng thừa kế của người là thành viên công ty

D. Cả 3 đều đúng

Câu 13: Điều Kiện (ĐK) nào là không cần thiết khi thành lập công ty:

A. ĐK về tài sản

B. ĐK về người thành lập

C. ĐK về con dấu của công ty

D. ĐK về điều lệ công ty

Câu 14: Các công ty có thể chuyển đổi lẫn nhau:

A. Công ty TNHH → công ty cổ phần

B. Công ty hợp danh → hợp tác xã

C. Công ty cổ phần → công ty hợp danh

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Tách công ty:

A. Áp dụng cho công ty TNHH và công ty cổ phần

B. Công ty bị tách sẽ chấm dứt sự tồn tại

C. Công ty bị tách sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về các khoản nợ chưa thanh toán

D. A và C đều đúng

Câu 16: Công ty đối vốn không phải là loại công ty có:

A. Thành viên liên kết về vốn để kinh doanh

B. Được công nhận có tư cách pháp nhân

C. Có sự tách bạch về tài sản của công ty

D. Các thành viên phải dùng tài sản riêng để trả nợ khi cần thiết

Câu 17: Công ty được cấp giấy chứng nhận thì cần có đủ những ĐK sau. Chọn đáp án sai:

A. Ngành nghề đăng ký kinh doanh đúng qui định

B. Tên doanh nghiệp đặt đúng qui định

C. Thành viên đăng ký kinh doanh

D. Thông tin thân nhân của ngưới đại diện pháp luật

Câu 18: Hợp nhất công ty:

A. Áp dụng cho tất cả các loại hình công ty

B. Hai hay 1 số công ty cùng loại hợp nhất thành 1 công ty khác

C. Tất cả công ty bị hợp nhất tiếp tục hoạt động

D. A và B đều đúng

Câu 19: Các trường hợp giải thể công ty:

A. Kết thúc thời hạn hợp đồng đã gi trong điều lệ công ty

B. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo qui định PL trong 6 tháng liên tục

C. Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

D. Tất cả đều có thể

Câu 20: Trong các loại công ty sau,công ty nào được phát hành cổ phiếu:

A. Công ty TNHH

B. Công ty hợp danh

C. Công ty cổ phần

D. B và C đều đúng

Câu 21: Đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ở?

A. Bộ kế hoạch-đầu tư

B. Sở kế hoạch-đầu tư

C. Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

D. Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

Câu 24: Trong các loại hình doanh nghiệp sau loại nào không được thuê giám đốc?

A. Doanh nghiệp tư nhân

B. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

C. Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên

D. Công ty hợp danh

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật kinh doanh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên