Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 15

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 93 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 15. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Báo cáo nào trong các BCTC sau không sử dụng trong đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN)?

A. Bảng cân đối kế toán

B. Bảng cân đối tài khoản

C. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

D. Báo cáo chi tiết kinh phí dự án

Câu 2: Hình thức sổ kế toán nào không áp dụng đối với đơn vị HCSN:

A. Nhật ký chứng từ

B. Nhật ký chung

C. Nhật ký sổ cái

D. Chứng từ ghi sổ

Câu 3: Kế toán TM ở các đơn vị HCSN sử dụng các chứng từ sau:

A. Biên lai rút tiền

B. Giấy rút dự toán kinh phí kiêm lĩnh TM

C. Phiếu chi  

D. Tất cả các chứng từ trên

Câu 4: Khi nhận kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:

A. Bên nợ TK TM 

B. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động

C. Bên có TK dự toán chi hoạt động

D. Các trên

Câu 5: Khi được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:

A. Bên nợ TK TM

B. Bên có TK tạm ứng kinh phí

C. Bên có TK tạm ứng

D. A và B

Câu 6: Nhận vốn góp kinh doanh của công chức, viên chức bằng TM kế toán ghi:

A. Bên nợ TK TM

B. Bên nợ TK nguồn vốn kinh doanh

C. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động

D. A và B

Câu 7: Thu hồi số kinh phí cấp dưới chi không hết nộp lên bằng TM kế toán đơn vị cấp trên ghi:

A. Bên có TK TM

B. Bên có TK kinh phí cấp cho cấp dưới

C. Bên nợ TK TM

D. B và C

Câu 8: Chứng từ kế toán sử dụng trong đơn vị HCSN để kế toán tiền gửi ngân hàng gồm:

A. Uỷ nhiệm thu

B. Uỷ nhiệm chi

C. Giấy báo nợ, giấy báo có

D. Tất cả các chứng từ trên

Câu 9: Khi thu phí và lệ phí bằng tiền gửi kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:

A. Bên nợ TK tiền gửi ngân hàng, kho bạc

B. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động

C. Bên có TK 512

D. Tất cả đáp án trên

Câu 10: Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền gửi kế toán ghi, chọn 2 đáp án đúng:

A. Bên nợ TK kinh phí cấp cho cấp dưới

B. Bên nợ TK chi sự nghiệp

C. Bên nợ TK 461

D. Tất cả đáp án trên

Câu 11: Những đối tượng sau đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:

A. Văn phòng chính phủ

B. Bộ, cơ quan ngang bộ

C. Uỷ ban nhân dân tỉnh

D. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Câu 12: Chế độ kế toán HCSN áp dụng cho:

A. Đơn vị sự nghiệp tự cân đối thu chi

B. Tổ chức xã hội nghề nghiệp tự thu, tự chi

C. Văn phòng quốc hội

D. Tất cả các đối tượng trên

Câu 13: Những đối tượng sau thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:

A. Văn phòng chủ tịch nước

B. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp

C. Các tổ chức phi chính phủ

D. Tất cả các đối tượng trên

Câu 14: Trong đơn vị HCSN chi phí thu mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi:

A. Bên nợ TK vật liệu

B. Bên nợ TK công cụ, dụng cụ

C. Bên nợ TK chi dự án

D. Bên nợ TK chi hoạt động

Câu 15: Khi mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp thuế GTGT khấu trừ được ghi:

A. Bên nợ TK vật liệu 

B. Bên nợ TK thuế GTGT được khấu trừ

C. Bên nợ tK chi hoạt động

D. Nợ TK chi dự án

Câu 16: Giá thực tế của vật liệu, công cụ, dụng cụ xuất kho có thể áp dụng một trong các phương pháp sau:

A. Nhập trước xuất trước

B. Thẻ song song

C. Kiểm kê định kỳ

D. Kê khai thường xuyên

Câu 17: Những chứng từ sau chứng từ nào sử dụng trong kế toán vật liệu công cụ dụng cụ:

A. Hoá đơn mua hàng

B. Phiếu nhập kho

C. Phiếu xuất kho

D. Tất cả các loại chứng từ trên

Câu 18: Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được tính vào:

A. Giá gốc vật liệu mua vào

B. Ghi giảm chi hoạt động

C. Ghi giảm nguồn kinh phí

D. Các trên đều sai

Câu 19: Số chiết khấu thương mại được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào:

A. Bên nợ TK chi hoạt động

B. Bên có TK chi hoạt động

C. Bên có TK vật liệu

D. Các trên đều sai

Câu 20: Xuất kho vật liệu cho vay cho mượn được ghi vào:

A. Bên nợ TK các khoản phải thu khác (3118)

B.  Bên nợ TK cho vay (313)

C. Bên Nợ TK chi hoạt động (661)

D. Bên Nợ TK chi dự án (662)

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên