Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 150 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công - Phần 10. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Kiểm kê tài sản bất thường ở xã không bao gồm những trường hợp nào sau đây?

A. Xảy ra hỏa hoạt, lũ lụt

B. Vào cuối kỳ kế toán năm

C. Sát nhập, chia tách đơn vị

D. Đánh giá lại TS theo quyết định của Nhà nước

Câu 2: Loại tài khoản kế toán nào sau đây ở xã thuộc phạm vi áp dụng theo hướng dẫn?

A. Tiền và vật tư

B. Tài sản cố định

C. Thanh toán

D. Thu ngân sách xã

Câu 3: Nội dung nào không thuộc nội dung kiểm tra chứng từ kế toán ở xã?

A. Kiểm tra tính rõ ràng, trung thực

B. Kiểm tra tính hợp pháp của nghiệp vụ kinh tế phát sinh

C. Kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin

D. Kiểm tra tính an toàn, bảo mật của chứng từ kế toán

Câu 4: Chứng từ kế toán sao chụp ở xã không thực hiện trong trường hợp nào?

A. Xã thực hiện dự án tài trợ

B. Cán bộ kế toán xã chuyển công tác yêu cầu chụp

C. Cán bộ cơ quan nhà nước có thẩm quyền tạm giữ

D. Chứng từ kế toán của xã bị mất hoặc bị hủy hoại

Câu 5: Xã được áp dụng hình thức kế toán nào dưới đây?

A. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

B. Hình thức kế toán Nhật ký chứng từ

C. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ Cái

D. Hình thức kế toán Nhật ký chung

Câu 6: Khi nhận kinh phí hoạt động bằng tiền mặt kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

A. Bên có TK dự toán chi chương trình dự án (009)

B. Bên nợ TK tiền gửi ngân hàng, kho bạc (112)

C. Bên có TK nguồn kinh phí dự án(462)

D. Bên có TK dự toán chi hoạt động (008)

Câu 7: Trong đơn vị HCSN chi phí thu mua vật liệu dùng cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

A. Bên nợ TK nguyên liệu vật liệu (152)

B. Bên nợ TKchi hoạt động (661)

C. Bên nợ TK chi dự án (662)

D. Bên nợ TK công cụ, dụng cụ (153)

Câu 8: Thuế GTGT của TSCĐ mua ngoài dùng cho hoạt ddoonhj sự nghiệp được tính vào đâu?

A. Chi dự án

B. Nguyên giá TSCĐ

C. Chi hoạt động

D. Chi theo đơn đặt hàng của Nhà nước

Câu 9: Khi được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngan sách kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

A. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

B. Bên có TK nguồn kinh phí hình thành TSCĐ

C. Bên có TK thu chưa qua ngân sách (5212)

D. Bên có TK nguồn kinh phí dự án (643)

Câu 10: Số chi về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

A. Bên nợ TK thu khác (5118)

B. Bên nợ TK chi hoạt động (661)

C. Bên nợ TK chi phí trả trước (643)

D. Bên nợ TK chi họat động (661)

Câu 11: Khoản thiệt hại về vốn cho vay chờ xử lý kế toán ghi tài khoản kế toán nào sau đây?

A. Bên nợ TK cho vay quá hạn (3132)

B. Bên nợ TK cho vay trong hạn (3131)

C. Bên nợ TK khoanh nợ cho vay (3133)

D. Bên nợ TK phải thu khác (3118)

Câu 12: Vay mua TSCĐ kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây:

A. Bên nợ TKcho vay (313)

B. Bên có TK cho vay (313)

C. Bên có TK phải trả nợ vay (3312)

D. Bên nợ TK phải trả nợ vay (3312)

Câu 13: Câu 8: Khi đon vị tạm ứng lương kỳ I cho công chức viên chức thì số tạm ứng được ghi vào tai khoản kế toán nào sau dây?

A. Ghi nợ TK phải trả công chức viên chức (334)

B. Ghi nợ TK cho hoạt động(661)

C. Ghi nợ TK chi phí trả trước (643)

D. Ghi nợ TK tạm ứng (312)

Câu 14: Đơn vị nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền giao dự toán chi hoạt động kế toán ghi vào tài khoản kế toán nào sau đây?

A. Bên có TK nguồn kinh phí dự án (462)

B. Bên nợ TK dự toán chi hoạt động (008)

C. Bên nợ TK dự toán chi chương trình dự án (009)

D. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

Câu 15: Khi đơn vị nhận thông báo dự toán chi đầu tư XDCB ghi vào tài khoản kế toán nào là đúng?

A. Bên Có TK dự toán chi đầu tư XDCB (0092)

B. Bên Có TK dự toán chi thường xuyên (0081)

C. Bên Nợ TK dự tóan chi đầu tư XDCB (0092)

D. Bên Nợ TK dự toán chi thường xuyên (0081)

Câu 16: Nhập quỹ TM về số thu phí, lệ phí, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 311: 50.000

B. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 331: 50.000

C. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 531: 50.000

D. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 511: 50.000

Câu 17: Nhận được tiền mặt do Kho bạc nhà nước ứng trước kinh phí chưa có dự toán số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 336: 50.00

B. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 342: 50.000

C. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 312: 50.000

D. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 341: 50.000

Câu 18: Nhận được viện trợ không hoàn lại bằng TM, số tiền 50.000 khi chưa có chứng từ ghi thu, ghi chi NS, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 411: 50.000

B. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 521: 50.000

C. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 512: 50.000

D. Nợ TK 111: 50.000 / Có TK 461: 50.000

Câu 19: Chi hộ cấp trên bang TM các khoản vngx lai nội bộ, số tiền 50.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 335: 50.000 / Có TK 111: 50.000

B. Nợ TK 342: 50.000 / Co TK 111: 50.000

C.  Nợ TK 341: 50.000 / Có TK 111: 50.000

D. Nợ TK 336: 50.000 / Có TK 111: 50.000

Câu 20: Thu được tiền lãi do cho vay thực hiện dự án tín dụng, số tiền mặt là 10.000, kế toán ghi như thế nào là đúng?

A. Nợ TK 111: 10.000 / Có TK 3388: 10.000

B. Nợ TK 111: 10.000/ Có TK 331: 10.000

C. Nợ TK 111: 10.000 / Có TK 5118: 10.000

D. Nợ TK 111: 10.000/ Có TK3138: 10.000

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán công có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên