Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn An toàn điện - Phần 18

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn An toàn điện - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 95 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn An toàn điện - Phần 18. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Các chức danh nào trong Lệnh công tác hàng năm phải được huấn luyện về những nội dung có liên quan, kiểm tra đạt yêu cầu và được Giám đốc, Phó Giám đốc kỹ thuật cấp Công ty (hoặc cấp tương đương) ra quyết định công nhận:

A. Người ra lệnh công tác, người GSAT điện, người chỉ huy trực tiếp, nhân viên đơn vị công tác.

B. Người ra lệnh công tác, người GSAT điện, người chỉ huy trực tiếp.

C. Người ra lệnh công tác, người CHTT.

D. Cả a, b và c đều sai.

Câu 2: Lệnh công tác được viết thành:

A. 01 bản do người CHTT giữ.

B. 02 bản, do người ra lệnh công tác giữ 01 bản và giao cho người CHTT giữ 01 bản.

C. 02 phần, phần lưu giữ của người ra lệnh  (cuống) và phần giao cho người CHTT để thực hiện công việc.

D. Cả a, b và c đều sai.

Câu 3: Người ra lệnh công tác được quy định:

A. Người nắm vững về lưới điện do đơn vị mình trực tiếp quản lý, biết được nội dung công việc, điều kiện đảm bảo an toàn điện khi tiến hành công việc; phải có bậc 5 an toàn điện, được công nhận chức danh “Người ra lệnh công tác”.

B. Những người đã được công nhận chức danh người cấp phiếu công tác.

C. Lãnh đạo đơn vị, trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ thuật viên, tổ trưởng sản xuất của đơn vị quản lý vận hành.

D. Cả a và b và c.

Câu 4: Trách nhiệm của người ra lệnh công tác được quy định:

A. Đề ra biện pháp an toàn cần thiết, phân công người LĐCV, người CHTT (khi công tác với điện hạ áp), người GSAT điện (nếu có) và nhân viên đơn vị công tác đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn.

B. Khi ra lệnh công tác phải ghi đầy đủ các nội dung trong phần A và Mục 1 phần B của Lệnh công tác, trực tiếp ký và giao Lệnh công tác cho người chỉ huy trực tiếp; tiếp nhận lại Lệnh công tác, kiểm tra, ký sau khi hoàn thành công việc.

C. Cả a và b.

D. Cả a và b và c đều sai.

Câu 5: Trường hợp nào phải cử người GSAT điện riêng khi làm việc theo Lệnh công tác:

A. Trường hợp làm việc theo LCT, nếu có yếu tố có thể dẫn đến tai nạn trong khi làm việc đối với đơn vị công tác mà người CHTT không thể GSAT điện được thì phải cử người GSAT điện riêng.

B. Tất cả các trường hợp làm việc theo LCT.

C. Khi làm việc theo LCT công việc làm có cắt điện một phần.

D. Cả a và c.

Câu 6: Người GSAT điện (nếu có) khi làm việc theo Lệnh công tác phải là:

A. Là những người đã được công nhận chức danh “Người GSAT điện” trong phiếu công tác.

B. Là nhân viên vận hành có bậc 5 an toàn điện.

C. Người có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh “Người GSAT điện”; được cử để làm nhiệm vụ giám sát an toàn điện cho đơn vị công tác. 

D. Cả a, b và c.

Câu 7: Người GSAT điện (nếu có) khi làm việc theo LCT phải:

A. Cùng người CHTT kiểm tra và thực hiện (nếu có) các biện pháp an toàn đã đủ và đúng, nếu làm việc theo lệnh viết thì phải ký tên vào Mục 2.2 của Lệnh công tác.

B. Việc thực hiện các biện pháp an toàn (nếu có) thuộc trách nhiệm của người CHTT; nếu làm việc theo lệnh viết thì không phải ký tên vào Mục 2.2 của Lệnh công tác.

C. Không chịu trách nhiệm về AT điện nếu đơn vị công tác không thực hiện đúng các quy định và những yêu cầu về an toàn điện tại nơi làm việc.

D. Cả a và c.

Câu 8: Người CHTT khi làm việc theo Lệnh công tác được quy định:

A. Là những người đã được công nhận chức danh “Người chỉ huy trực tiếp” trong phiếu công tác.

B. Là nhân viên vận hành có bậc 5 an toàn điện.

C. Người chỉ huy trực tiếp phải có bậc 4 an toàn điện trở lên và được công nhận chức danh “Người chỉ huy trực tiếp”, được người ra lệnh cử để thực hiện công việc; phải biết thời gian, địa điểm, nắm vững nội dung công việc được giao và các biện pháp an toàn phù hợp với yêu cầu của công việc.

D. Cả a, b và c.

Câu 9: Những người được quyền nhận Lệnh công tác:

A. Là những người đã được công nhận chức danh người lãnh đạo công việc, người chỉ huy trực tiếp trong phiếu công tác

B. Là những người đã được công nhận chức danh người chỉ huy trực tiếp trong LCT.

C. Là nhân viên vận hành có bậc 4 AT điện trở lên.

D. Cả a, b và c.

Câu 10: Người chỉ huy trực tiếp trong Lệnh công tác có trách nhiệm:

A. Nhận LCT từ người ra lệnh. Trường hợp nhận lệnh miệng được truyền đạt trực tiếp hoặc qua điện thoại, bộ đàm phải ghi âm (nếu có điều kiện) và ghi vào sổ nhật ký. Trong sổ nhật ký phải ghi rõ: Người ra lệnh, nơi làm việc, thời gian bắt đầu, kết thúc, họ tên người CHTT, người GSAT điện(nếu có) và nhân viên đơn vị công tác,đồng thời dành một mục để ghi việc kết thúc công việc. Phải đọc kỹ nội dung LCT, nếu thấy bất thường hoặc chưa rõ thì phải hỏi lại ngay người ra lệnh.

B. Nhận LCT từ  kỹ thuật viên, tổ trưởng sản xuất, lãnh đạo đơn vị. Nếu nhận lệnh miệng thì phải ghi chép đầy đủ nội dung theo quy định vào sổ nhật ký.

C. Trường hợp nhận LCT lệnh miệng, nếu không thể trực tiếp ghi chép được thì cho phép bỏ qua chế độ ghi chép.

D. Cả a, b và c.

Câu 11: Khi làm công việc theo Lệnh công tác:

A. Người cấp Lệnh chỉ ghi số lượng người và họ, tên nhân viên của toàn đơn vị công tác. Nhân viên đơn vị công tác ghi thời gian đến hoặc rút  khỏi khi đang làm việc và ký.

B. Người cấp Lệnh chỉ ghi số lượng người đơn vị công tác. Nhân viên đơn vị công tác ghi họ, tên thời gian đến hoặc rút khỏi khi đang làm việc và ký.

C. Người cấp Lệnh chỉ ghi số lượng người đơn vị công tác. Người CHTT ghi họ, tên,thời gian đến hoặc rút khỏi khi đang làm việc của nhân viên toàn đơn vị công tác và ký.

D. Cả a, b và c.

Câu 12: Trong quá trình làm việc, người chỉ huy trực tiếp trong LCT phải thực hiện:

A. Nếu có thay đổi, bổ sung thêm công việc, nơi làm việc.v.v. thì yêu cầu người ra lệnh cấp Lệnh công tác mới.

B. Phần nhật ký công tác và Biện pháp an toàn đã thực hiện trong Mục 2.3 của Lệnh công tác phải được ghi đầy đủ tên, nội dung công việc, địa điểm, những biện pháp an toàn đơn vị công tác đã thực hiện, người ra lệnh thay đổi, bổ sung thêm công việc, nơi làm việc, nghỉ giải lao v.v.

C. Phần nhật ký công tác và Biện pháp an toàn đã thực hiện trong Mục 2.3 của Lệnh công tác có thể ghi sau khi đã kết thúc công tác hoặc bỏ trống.

D. Cả a, b và c.

Câu 13: Khi làm công việc theo Lệnh công tác, quy định nào sau đây đúng:

A. Mọi biện pháp an toàn chuẩn bị nơi làm việc đều do người cho phép đơn vị công tác vào làm việc thực hiện.

B. Không phải thực hiện các biện pháp an toàn nơi làm việc.

C. Mọi biện pháp an toàn nơi làm việc đều do đơn vị công tác thực hiện.

D. Cả a, b và c.

Câu 14: Trách nhiệm của người CHTT thực hiện lệnh công tác:

A. Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng của các dụng cụ, trang bị an toàn sử dụng trong khi làm việc; kiểm tra sơ bộ tình trạng sức khỏe, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân của nhân viên đơn vị công tác;

B. Chỉ huy mọi người đến đúng địa điểm (nơi) sẽ làm việc theo kế hoạch, chỉ dẫn cụ thể nhiệm vụ, nội dung công việc cho các nhân viên trong đơn vị công tác;

C. Kiểm tra và thực hiện các biện pháp an toàn để tiến hành công việc;

D. Cả a, b và c.

Câu 15: Trách nhiệm của người CHTT thực hiện lệnh công tác:

A. Hướng dẫn và trao đổi, thống nhất về các điều kiện an toàn, yếu tố có thể dẫn đến tai nạn trong khi làm việc với tất cả thành viên của đơn vị công tác.

B. Phân công nhân viên vào vị trí làm việc và có mặt liên tục tại nơi làm việc để chỉ huy, phối hợp, kiểm tra, giám sát tất cả các nhân viên của đơn vị công tác trong suốt quá trình làm việc để đảm bảo an toàn.

C. Nếu nhân viên có dấu hiệu vi phạm dẫn đến mất an toàn thì phải nhắc nhở ngay hoặc đình chỉ công việc của người đó;

D. Cả a, b và c.

Câu 16: Nhân viên trong đơn vị công tác trong Lệnh công tác được quy định:

A. Phải là những người được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ và huấn luyện về an toàn điện phù hợp với công việc được giao.

B. Có thể là người lao động tự do chưa được huấn luyện về an toàn điện, được đơn vị công tác thuê mướn làm việc trên thiết bị điện.

C. Nếu là người của đơn vị quản lý vận hành trong trường hợp cần thiết  vẫn được phép làm việc trên thiết bị điện ngay cả khi  chưa qua huấn luyện về AT điện phù hợp với công việc được giao.

D. Cả a, b và  c.

Câu 17: Yêu cầu đối với nhân viên đơn vị công tác trong Lệnh công tác:

A. Không cần nắm vững những yêu cầu về an toàn có liên quan đến công việc vì đây là trách nhiệm của người chỉ huy trực tiếp.

B. Không cần nắm vững những yêu cầu về an toàn có liên quan đến công việc, chỉ cần làm việc trong phạm vi được phép.

C. Phải nắm vững những yêu cầu về an toàn có liên quan đến công việc.

D. Cả a, b và c.

Câu 18: Trách nhiệm của nhân viên đơn vị công tác trong Lệnh công tác:

A. Nếu thấy không đảm bảo an toàn thì vẫn phải  tiếp tục làm việc để sớm hoàn thành công việc.

B. Nếu thấy các điều kiện đảm bảo an toàn khi làm việc chưa đủ và đúng phải báo cáo ngay với người chỉ huy trực tiếp để xem xét giải quyết.

C. Nếu thấy các điều kiện đảm bảo an toàn khi làm việc chưa đủ và đúng phải báo cáo ngay với người ra lệnh công tác để xem xét giải quyết.

D. Cả a, b và c.

Câu 19: Tại hiện trường khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc, người cho phép phải thực hiện:

A. Chỉ dẫn cho người chỉ huy trực tiếp, người giám sát an toàn điện (nếu có), nhân viên đơn vị công tác biết phạm vi được phép làm việc và những phần có điện ở xung quanh

B. Kiểm tra số lượng và bậc an toàn của các thành viên đơn vị công tác

C. Sau khi người chỉ huy trực tiếp thực hiện tiếp đất di động và các biện pháp an toàn khác (nếu có), yêu cầu người chỉ huy trực tiếp ghi, ký vào phiếu công tác theo quy định và giao 01 bản phiếu công tác cho người chỉ huy trực tiếp

D. Cả a, b và c

Câu 20: Khi thực hiện thủ tục cho phép làm việc, người cho phép chỉ dẫn về phạm vi được phép làm việc và những phần có điện ở xung quanh cho những người nào?

A. Với người chỉ huy trực tiếp

B. Với người lãnh đạo công việc

C. Với người giám sát an toàn điện

D. Với tất cả những người tham gia đơn vị công tác

Câu 21: Người cho phép sau khi đã thực hiện xong thủ tục cho phép làm việc và những yêu cầu của người cấp phiếu thì giao 02 phiếu công tác cho người nào?

A. Người chỉ huy trực tiếp và người cấp phiếu

B. Người chỉ huy trực tiếp và trưởng ca trực vận hành

C. Người chỉ huy trực tiếp và người giám sát an toàn điện

D. Người giám sát an toàn điện và trưởng ca trực vận hành

Câu 22: Khi thực hiện cho phép làm việc tại hiện trường, quy định nào sau đây đúng?

A. Kiểm tra số lượng và bậc an toàn của các thành viên đơn vị công tác.

B. Sau khi người chỉ huy trực tiếp thực hiện tiếp đất di động và các biện pháp an toàn khác (nếu có), yêu cầu người chỉ huy trực tiếp ghi, ký vào phiếu công tác theo quy định và giao 01 bản phiếu công tác cho người chỉ huy trực tiếp.

C. Giao lại Phiếu công tác (hoặc thông báo) cho Trưởng ca (Trưởng kíp, Trực chính) trực vận hành khi đã thực hiện xong thủ tục cho phép làm việc và những yêu cầu của Người cấp phiếu.

D. Cả a, b và c

Câu 23: Giám sát an toàn trong thời gian làm việc tại hiện trường theo những quy định nào đưới đây là đúng:

A. Giám sát an toàn điện và an toàn trong khi làm việc đối với tất cả nhân viên đơn vị công tác thuộc trách nhiệm của người chỉ huy trực tiếp

B. Khi công việc phải cử người giám sát an toàn điện riêng theo quy định thì việc giám sát an toàn điện cho tất cả đơn vị công tác thuộc về trách nhiệm của người giám sát an toàn điện.

C. Với b, thì người chỉ huy trực tiếp phải chịu trách nhiệm giám sát về an toàn công việc đối với các nhân viên đơn vị công tác

D. Cả a, b và c

Câu 25: Khi công việc phải cử người giám sát an toàn điện riêng thì người chỉ huy trực tiếp phải chịu trách nhiệm giám sát những gì?

A. Về an toàn điện

B. Về an toàn công việc

C. Về an toàn công việc và an toàn điện

D. Cả a, b và c đều sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn An toàn điện có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn An toàn điện có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên