Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 268 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 6. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Chi trả Tiền học bổng cho sinh viên được phản ánh:

A. Nợ TK 335/ Có TK 111

B. Nợ TK 661/ Có TK 111

C. Nợ TK 661/ Có TK 335

D. Nợ TK 661/Có TK 334 

Câu 2: Chi tiền mặt cho các đối tượng vay theo dự án tín dụng kế toán ghi:

A. Nợ TK 1211/Có TK 111

B. Nợ TK 2218/Có TK 111

C. Nợ TK 3131/Có TK 111

D. Nợ TK 3118/Có TK 111

Câu 3: Tiền lãi vay thu được từ dự án tín dụng được phản ánh:

A. Nợ TK 111,112/ Có TK 5111

B. Nợ TK 111,112/ Có TK 462

C. Nợ TK 111,112/ Có TK 531

D. Nợ TK 111,112/ Có TK 5118 

Câu 4: Đến hạn trả nhưng đối tượng vay theo dự án tín dụng chưa thanh toán được, kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 3132/Có TK 3131

B. Nợ TK 3133/ Có TK 3131

C. Nợ TK3133/ Có TK 3132

D. Nợ TK 421/ Có TK 3131 

Câu 5: Đến hạn thanh toán nhưng đối tượng vay theo dự án tín dụng mất khả năng trả Nợ kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 462/Có TK 3131

B. Nợ TK 3133/ Có TK 3132

C. Nợ TK 3133/ Có TK 3131

D. Nợ TK 421/ Có TK 3131

Câu 6: Khi hoàn thành dự án tín dụng, khoản tiền vay được phép bổ sung nguồn kinh phi hoạt động kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 111,112/ Có TK 461

B. Nợ TK 313/ Có TK 461

C. Nợ TK 462/ Có TK 461

D. Nợ TK 5118/Có TK 461

Câu 7: Giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành đến cuối năm thuộc nguồn kinh phi hoạt động được kế toán xử lý:

A. Nợ TK 461/ Có TK 2141

B. Nợ TK 661/ Có TK 2141

C. Nợ TK 3373/ Có TK 2141

D. Nợ TK 661/ Có TK 3373

Câu 9: Giỏ trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành đến cuối năm thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh được kế toán phản ánh:

A. Chuyển sang tài khoản 3373

B. Chuyển sang tài khoản 441

C. Số dư cuối năm của tài khoản 2412

D. Ghi nhận tăng tài sản cố định 

Câu 10: Giỏ trị khối lượng sửa chữa lớn tscđ thuộc nguồn kinh phi đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đến cuối năm được kế toán phản ánh:

A. Số dư cuối năm của tài khoản 2413

B. Kết chuyển sang tài khoản 441

C. Ghi nhận tăng tài sản cố định

D. Chuyển sang tài khoản 3372

Câu 12: Xuất kho nguyên vật liệu thuộc nguồn kinh phi hoạt động tồn kho năm trước để sử dụng kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 661/ Có TK 3371

B. Nợ TK 661/ Có TK 152

C. Nợ TK 3371/ Có TK 152

D. Nợ TK 4611/ Có TK 152

Câu 13: Công cụ dụng cụ thuộc nguồn kinh phi hoạt động tồn kho cuối năm được xử lý:

A. Nợ TK 153/ Có TK 3371

B. Nợ TK 153/ Có TK 661

C. Nợ TK 153/ Có TK 461

D. Nợ TK 661/ Có TK 3371

Câu 14: Đơn vị cấp dưới nhận vật liệu đưa vào sử dụng ngay cho hoạt động thường xuyân kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 631/Có TK 461

B. Nợ TK 152/ Có TK 461

C. Nợ TK 621/ Có TK 461

D. Tất cả các trường hợp đều đúng

Câu 15: Khi nhận viện trợ bằng tài sản cố định mà chưa Có chứng từ ghi thu, ghi chi thì kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 211/ Có TK 521

B. Nợ TK 211, 3113/ Có TK 521

C. Nợ TK 211, 3113/ Có TK 461

D. Tất cả các trường hợp đều đúng 

Câu 16: Mua tài sản cố định dùng cho hoạt động phúc lợi kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 211/ Có TK 431 và Nợ TK 4312/Có TK 466

B. Nợ TK 211/ Có TK 111 và Nợ TK 431/Có TK 466

C. Nợ TK 211/ Có TK 331 và Nợ TK 431/ Có TK 466

D. Tất cả các trường hợp đều đúng

Câu 17: Khoản thiệt hại bị thiếu hụt về tài sản cố định thuộc ngân sách nhà nước khi tiến hành xoá bỏ được kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 5118/ Có TK 3118

B. Nợ TK 466/ Có TK 3118

C. Nợ TK 411/ Có TK 3118

D. Tất cả các trường hợp đều đúng 

Câu 18: Khấu hao của tài sản cố định thuộc nguồn vốn kinh doanh được kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 466/ Có TK 214

B. Nợ TK 631/ Có TK 214

C. Nợ TK 643/ Có TK 214

D. Nợ TK 631/ Có TK 214

Câu 19: Khấu hao của tài sản cố định thuộc nguồn ngõn sách nhà nước được kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 466/ Có TK 214

B. Nợ TK 631/ Có TK 214

C. Nợ TK 643/ Có TK 214

D. Nợ TK 631/ Có TK 214 

Câu 21: Khi tạm ứng kho bạc để tiến hành hoạt động xây dựng cơ bản kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 2412/ Có TK 336

B. Nợ TK 2412/ Có TK 312

C. Nợ TK 2412/ Có TK 441

D. Nợ TK 2412/ Có TK 3311

Câu 22: Chi phi sửa chữa lớn phát sinh trong năm thuộc kinh phi hoạt động khi hoàn thành được kết chuyển:

A. Nợ TK 3372/ Có TK 2413

B. Nợ TK 661/ Có TK 2413

C. Nợ TK 461/ Có TK 461

D. Nợ TK 661/ Có TK 3372

Câu 25: Đối với các khoản phi lệ phi đơn vị cấp dưới nộp lờn cho cấp trờn:

A. Nợ TK 342/ Có TK 661

B. Nợ TK 342/ Có TK 5118

C. Nợ TK 661/ Có TK 342

D. Tất cả đều sai 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên