Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 211 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Bút toàn Nợ TK 431/ Có TK 466 phản ánh nội dung kết chuyển khi:

A. Mua tài sản cố định dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp

B. Mua tài sản dùng cho hoạt động phúc lợi chung

C. Mua tài sản dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh

D. Câu a và b đúng

Câu 2: Tài khoản 413 dùng để:

A. Phản ánh chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh của hoạt động HCSN

B. Phản ánh chânh lệch tỷ giỏ hối đoái phát sinh của hoạt động kinh doanh

C. Cả a và b đều đúng

D.  Cả a và b đều sai

Câu 5: Mua tài sản cố định dùng cho hoạt động hành chính sự nghiệp:

A. Nợ TK 211/Có TK 3311

B. Nợ TK 211,3113/Có TK 331

C. Nợ TK 211,3113/Có TK 311

D. Cả 3 đều đúng

Câu 7: Mối quan hệ đối ứng giữa tài khoản 461 và 462 theo chế độ quản lý tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp phản ánh nội dung: 

A. Chuyển kinh phí dự án thành kinh phí hoạt động

B. Chuyển kinh phí hoạt động thành kinh phí dự án

C. Câu a và b đúng

D. Câu a và b sai 

Câu 8: Khi chuyển nguồn kinh phí dự án thành nguồn kinh phí hoạt động thì kê toán còn phải ghi: 

A. Nợ TK 008

B. Có TK 009

C. Cả a và b đều đúng

D. Cả a và b đều sai 

Câu 9: Nhận vốn góp liên doanh bằng tiền mặt kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 111/ Có TK 461

B. Nợ TK 111/ Có TK 462

C. Nợ TK 111/ Có TK 411

D. Tất cả đều sai

Câu 12: Tài khoản 511 được sử dụng ở:

A. Các đơn vị hành chính nhà nước

B. Các đơn vị sự nghiệp

C. Các đơn vị sự nghiệp Có thu

D. Cả a,b,c

Câu 14: Khoản thu phi, lệ phi được để lại cho đơn vị để trang trải cho việc thu phi, lệ phi được phản ánh:

A. Nợ TK 5111/ Có TK 431

B. Nợ TK 5111/ Có TK 421

C. Nợ TK 5111/ Có TK 461

D. Nợ TK 5111/ Có TK 661 

Câu 16: Khi đơn vị tiếp nhận viện trợ bằng nguyên vật liệu để thực hiện dự án kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 152/ Có TK 462

B. Nợ TK 152/ Có TK 521

C. Cả hai đều đúng

D. Cả hai đều sai 

Câu 17: Khi tiếp nhận viện trợ bằng ngoại tệ đê thực hiện dự án chưa Có chứng từ thu và chi qua ngân sách kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 1112,1122/ Có TK 462

B. Nợ TK 1112, 1122,413/ Có TK 462

C. Nợ TK 1112,1122/ Có TK 462, 413

D. Cả 3 đều sai 

Câu 18: Khi quyết toán chi theo đơn đặt hàng của nhà nước kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 465/ Có TK 635

B. Nợ TK 5112/ Có TK 635

C. Nợ TK 465/ Có TK 5112

D. Tất cả đều sai 

Câu 20: Bảng cân đối tài khoản ở đơn vị hành chính sự nghiệp bao gồm các tài khoản:

A. Tài khoản loại 1->4

B. Tài khoản 1->6

C. Tài khoản loại 1->4 và tài khoản loại 0

D. Tài khoản loại 1->6 và tài khoản loại 0 

Câu 21: Báo cáo tài chính nào được lập ở đơn vị hành chính sự nghiệp:

A. Báo cáo luân chuyển tiền tệ

B. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

C. Thuyết minh báo cáo tài chính

D. Cả b và c

Câu 24: Đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập các báo cáo tài chính sau: 

A. Bảng cân đối tài khoản

B. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

C. Báo cáo chi tiết kinh phi dự án

D. Cả 3

Câu 25: Bảng cân đối kế toán không được lập ở đơn vị hành chính sự nghiệp là do:

A. Không cần thiết cho đơn vị và các đối tượng sử dụng

B. Dơn vị không đủ khả năng để lập

C. Do thực hiện không đẩy đủ nguyên tắc cơ sở dồn tích

D. Do không đủ 10 loại tài khoản như trong doanh nghiệp

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên