Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 294 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Được cấp trên thanh toán hộ tiền vận chuyển hàng bán kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 155, 3113/ Có TK 3318

B. Nợ TK 155, 3113/ Có TK 341

C. Nợ TK 155, 3113/ Có TK 342

D. Nợ TK 631, 3113/ Có TK 342

Câu 2: Trả hộ tiền mua vật liệu cho cấp trên kế toán ghi:

A. Nợ TK 152/ Có TK 342

B. Nợ TK 3318/ Có TK 111, 112

C. Nợ TK 342/ Có TK 152

D. Nợ TK 342/ Có TK 111, 112

Câu 4: Tài khoản 341 vào cuối năm:

A. Có số dư Nợ

B. Có số dư Có

C. Không Có số dư

D. Tuỷ trường hợp vụ thể  

Câu 5: Rút kinh phi hoạt động để cấp kinh phi cho cấp dưới kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 341/ Có TK 461

B. Nợ TK 341/ Có TK 112

C. Có TK 008

D. Câu A và C

Câu 6: Khi thu được các khoản đã thu hộ, hoặc đã chi hộ cho cấp dưới kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 111, 112/ Có TK 342

B. Nợ TK 111,112/ Có TK 441

C. Nợ TK 111,112/ Có TK 462

D. Tất cả đều đúng

Câu 8: Khi nhận được thĩng báo về nguồn kinh phí dự toán chi theo đơn đặt hàng của nhà nước kế toán ghi nhận ở:

A. Tài khoản 008

B. Tài khoản 009

C. Tài khoản 004

D. Tự mở tài khoản riêng để theo dõi

Câu 9: Bút toán Nợ TK 111/Có TK 461 được phát biểu:

A. Được cấp kinh phi hoạt động bằng tiền mặt

B. Được biếu tặng bằng tiền mặt

C. Thu hồi phi bằng tiền mặt

D. Tất cả đều đúng

Câu 10: Rút dự toán kinh phi hoạt động để thanh toán tạm ứng với kho bạc nhà nước kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 336/ Có TK 112; Có TK 008

B. Nợ TK 336/ Có TK 461

C. Nợ TK 312/ Có TK 112 

D. Nợ TK 336/ Có TK 461 ; Có TK 008

Câu 11: Vay ngắn hạn mua nguyên vật liệu nhập kho để dùng cho hoạt động sản xuất kinh doanh kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 152,133/ Có TK 311

B. Nợ TK 152, 3113/ Có TK 311

C. Nợ TK 152, 133/ Có TK 3312

D. Tất cả đều sai

Câu 15: Nguồn kinh phi hoạt động vào cuối năm được xử lý: 

A. Nợ TK 4612 / Có TK 4611

B. Nợ TK 4612/ Có TK 6612

C. Nợ TK 4612 / Có TK 4613

D. Nợ TK 4611/ Có TK 4612 

Câu 16: Khi quyết toán chi hoạt động để ghi giảm nguồn kinh phi kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 4612/ Có TK 6612

B. Nợ TK 4612/ Có TK 6611

C. Nợ TK 4611/ Có TK 4612 và Nợ TK 6611/ Có TK 6612

D. Nợ TK 4611/ Có TK 6611 và Có TK 008 

Câu 17: Rút kinh phi hoạt động cấp cho cấp dưới kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 461/ Có TK 111, 112

B. Nợ TK 341/ Có TK 111, 112

C. Nợ TK 341/ Có TK 461

D. Nợ TK 461/ Có TK 341 

Câu 18: Tài khoản 009 đối ứng với:

A. Tài khoản 462

B. Tài khoản 441

C. Không đối ứng với tài khoản nào cả

D. Chỉ đối ứng với các tài khoản loại 0 

Câu 20: Khi hoàn thành đơn đặt hàng được bàn giao và nghiệm thu kế toán phải kết chuyển:

A. Nợ TK 465/ Có TK 635

B. Nợ TK 465/ Có TK 5112

C. Nợ TK 635/ Có TK 5112

D. Cả B và C

Câu 21: Khi nhận viện trợ bằng tài sản cố định để thực hiện dự án thì kế toán phải thực hiện bút toán kết chuyển:

A. Nợ TK 211/ Có TK 466

B. Nợ TK 662/ Có TK 462

C. Nợ TK 662/ Có TK 466

D. Nợ TK 462/ Có TK 466

Câu 22: Hao mòn tài sản cố định dùng cho chương trình dự án được phản ánh:

A. Nợ TK 662/ Có TK 214

B. Nợ TK 462/ Có TK 214

C. Nợ TK 466/ Có TK 214

D. Nợ TK 214/ Có TK 211

Câu 23: Rút kinh phi theo đơn đặt hàng để chi cho đơn đặt hàng được kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 635/ Có TK 465

B. Nợ TK 635/ Có TK 112

C. Nợ TK 635/ Có TK 111

D. Nợ TK 111,112/ Có TK 5112

Câu 24: Thuế thu nhập cá nhân mà đơn vị thu hộ cho nhà nước kế toán phản ánh:

A. Nợ TK 334/ Có TK 333

B. Nợ TK 661,662../ Có TK 333

C. Cả hai câu đều đúng

D. Cả hai câu đều sai 

Câu 25: Khoản thù lao thu hộ thuế thu nhập cá nhân mà đơn vị được hưởng sẽ được ghi vào:

A. Tài khoản 461

B. Tài khoản 5111

C. Tài khoản 5112

D. Tài khoản 5118 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên