Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 268 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

35 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Xác định câu đúng nhất?

A. Nguồn kinh phí hoạt động được sử dụng để quản lý các dự án tại đơn vị

B. Nguồn kinh phí hoạt động được sử dụng để quản lý các đơn đặt hàng của nhà nước tại đơn vị

C. Nguồn kinh phí hoạt động được sử dụng để duy trì hoạt động chuyên môn tại đơn vị

D. Nguồn kinh phí hoạt động được sử dụng để thực hiện các dự án tại đơn vị

Câu 2: Xác định câu đúng nhất?

A. Nguồn vốn kinh doanh được sử dụng để duy trì hoạt động sản xất, cung ứng dịch vụ

B. Nguồn vốn kinh doanh được sử dụng để duy trì hoạt động chuyên môn

C. Nguồn vốn kinh doanh được sử dụng để duy trì hoạt động dự án

D. Nguồn vốn kinh doanh được sử dụng để duy trì hoạt động hành chính

Câu 3: Xác định câu đúng nhất?

A. Số chi dự án đã quyết toán được ghi vào bên Nợ TK 462

B. Số chi dự án đã quyết toán được ghi vào bên Nợ TK 461

C. Số chi dự án đã quyết toán được ghi vào bên Nợ TK 466

D. Số chi dự án đã quyết toán được ghi vào bên Nợ TK 662

Câu 4: Xác định câu đúng nhất?

A. Số kinh phí dự án còn thừa phải trả nhà tài trợ được ghi vào bên Nợ TK 462

B. Số kinh phí dự án còn thừa phải trả nhà tài trợ được ghi vào bên Có TK 662

C. Số kinh phí dự án còn thừa phải trả nhà tài trợ được ghi vào bên Nợ TK 661

D. Số kinh phí dự án còn thừa phải trả nhà tài trợ được ghi vào bên Nợ TK 662

Câu 5: Xác định câu đúng nhất?

A. Nếu được bổ sung kinh phí HĐ từ các nguồn thu, kế toán ghi: Nợ TK 511/Có TK 411

B. Nếu được bổ sung kinh phí HĐ từ các nguồn thu, kế toán ghi: Nợ TK 511/Có TK 461

C. Nếu được bổ sung kinh phí HĐ từ các nguồn thu, kế toán ghi: Nợ TK 531/Có TK 462

D. Nếu được bổ sung kinh phí HĐ từ các nguồn thu, kế toán ghi: Nợ TK 531/Có TK 461

Câu 6: Báo cáo nào trong các BCTC sau không sử dụng trong đơn vị Hành Chính Sự Nghiệp?

A. Bảng cân đối kế toán

B. Bảng cân đối tài khoản

C. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

D. Báo cáo chi tiết kinh phí dự án

Câu 7: Khi nhận kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:

A. Bên nợ TK TM (111)

B. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động

C. Bên có TK dự toán chi hoạt động (008)

D. Các đáp án trên

Câu 8: Khi được Kho bạc cho tạm ứng kinh phí hoạt động bằng TM kế toán ghi:

A. Bên nợ TK TM (111)

B. Bên có TK tạm ứng kinh phí (336)

C. Bên có TK tạm ứng (312)

D. (a) và (b)

Câu 9: Nhận vốn góp kinh doanh của công chức, viên chức bằng TM kế toán ghi:

A. Bên nợ TK TM (111)

B. Bên nợ TK nguồn vốn kinh doanh (411)

C. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

D. (a) và (b)

Câu 10: Thu hồi số kinh phí cấp dưới chi không hết nộp lên bằng TM kế toán đơn vị cấp trên ghi:

A. Bên có TK TM (111)

B. Bên có TK kinh phí cấp cho cấp dưới (341)

C. Bên nợ TK TM (111)

D. (b) và (c)

Câu 11: Cấp kinh phí cho cấp dưới bằng tiền gửi kế toán ghi:

A. Bên nợ TK kinh phí cấp cho cấp dưới (341)

B. Bên có TK tiền gửi ngân hàng, kho bạc (112)

C. Bên nợ TK chi sự nghiệp (661)

D. (a) và (b)

Câu 12: Những đối tượng sau đối tượng nào không thuộc đối tượng áp dụng chế độ kế toán HCSN:

A. Văn phòng chính phủ

B. Bộ, cơ quan ngang bộ

C. Uỷ ban nhân dân tỉnh

D. Công ty trách nhiệm hữu hạn

Câu 13: Chiết khấu thanh toán được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được tính vào:

A. Giá gốc vật liệu mua vào

B. Ghi giảm chi hoạt động

C. Ghi giảm nguồn kinh phí

D. Các câu trên đều sai

Câu 14: Số chiết khấu thương mại được hưởng khi mua vật liệu dùng ngay cho hoạt động sự nghiệp được ghi vào:

A. Bên nợ TK chi hoạt động (661)

B. Bên có TK chi hoạt động (661)

C. Bên có TK vật liệu (152)

D. Các câu trên đều sai

Câu 15: Xuất kho vật liệu cho vay cho mượn được ghi vào:

A. Bên nợ TK các khoản phải thu khác (3118)

B. Bên nợ TK cho vay (313)

C. Bên Nợ TK chi hoạt động (661)

D. Bên Nợ TK chi dự án (662)

Câu 16: Rút dự toán chi hoạt động mua vật liệu nhập kho ghi:

A. Có TK dự toán chi hoạt động (008)

B. Có TK dự toán chi chương trình dự án (009)

C. Nợ TK chi hoạt động (661)

D. (b) và (c)

Câu 17: Chiết khấu thương mại được hưởng khi mua TSCĐ được hạch toán:

A. Giảm nguyên giá TSCĐ

B. Tăng kinh phí hoạt động

C. Giảm chi hoạt động

D. Giảm chi dự án

Câu 18: Chứng từ cần có khi thực hiện kế toán tăng giảm TSCĐ:

A. Biên bản giao nhận

B. Biên bản thanh lý

C. Biên bản đánh giá lại tài sản

D. Tất cả các chứng từ trên

Câu 19: Giảm giá được hưởng khi mua TSCĐ được:

A. Ghi giảm chi hoạt động

B. Ghi tăng kinh phí hoạt động

C. Ghi giảm nguyên giá TSCĐ

D. Không có trường hợp nào

Câu 20: Khi được viện trợ không hoàn lại bằng TSCĐ chưa có chứng từ ghi thu ghi chi ngân sách kế toán ghi vào:

A. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

B. Bên có TK nguồn kinh phí dự án (462)

C. Bên có TK thu chưa qua ngân sách (5212)

D. Không có trường hợp nào

Câu 21: Khi mua TSCĐ về phải qua lắp đặt chạy thử kế toán ghi vào:

A. Bên nợ TK TSCĐHH (211)

B. Bên nợ TK TSCĐVH (213)

C. Bên nợ TK XDCB dở dang (2411)

D. Không có trường hợp nào

Câu 22: Số chi về nhượng bán TSCĐ được ghi vào:

A. Bên nợ TK thu khác (5118)

B. Bên nợ TK chi phí trả trước (643)

C. Bên nợ TK chi hoạt động SXKD (631)

D. Không có trường hợp nào

Câu 23: Số thu về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi vào:

A. Bên có TK thu khác (5118)

B. Bên có TK các quỹ (431)

C. Bên có TK nguồn kinh phí hoạt động (461)

D. Bên có TK thu hoạt động SXKD (531)

Câu 24: Chênh lệch thu lớn hơn chi về thanh lý nhượng bán TSCĐ được ghi:

A. Tăng nguồn kinh phí hoạt động

B. Tăng quỹ phát triển hoạt động

C. Phải nộp ngân sách nhà nước

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 25: Việc phản ánh giá trị hao mòn TSCĐ dùng cho hoạt động sự nghiệp vào sổ kế toán được thực hiện:

A. Mỗi năm 1 lần vào tháng 12

B. Hàng tháng

C. Hàng quý

D. Không trường hợp nào đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Kế toán hành chính sự nghiệp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 35 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên