Câu hỏi: Theo Hiến pháp Việt Nam năm 1992, cơ quan nào dưới đây không nằm trong hệ thống cơ quan Nhà nước?

109 Lượt xem
30/08/2021
2.9 10 Đánh giá

A. Cơ quan quyền lực Nhà nước.

B. Các cơ quan xét xử.

C. Các cơ quan Trung ương Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh.

D. Các cơ quan kiểm sát.

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Thuế GTGT ở cơ sở SXKD phải nộp ngân sách nhà nước có thể được xác định bằng phương pháp:

A. Phương pháp khấu trừ;

B. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT;

C. Phương pháp khoán

D. Cả a, b đều đúng

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 2: Theo quy định của Luật Quản lý thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng chậm nhất là: 

A. Ngày thứ ba mươi của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ nộp thu

B. Ngày thứ mười của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ nộp thuế đối. 

C. Ngày thứ hai mươi của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ nộp thuế

D. Ngày cuối cùng của tháng tiếp theo phát sinh nghĩa vụ nộp thu

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 3: Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu, tặng ở doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giá tính thuế GTGT là:

A. Giá bán đã có thuế giá trị gia tăng

B. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại

C. Giá tính thuế của hàng hoá, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, biếu, tặng;

D. Tất cả đều sai

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 4: Các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân cư trú:

A. Thu nhập từ quà tặng là phần vốn trong các tổ chức kinh tế

B.  Thu nhập từ từ thừa kế là chứng khoán trong các tổ chức kinh tế;

C. Thu nhập từ chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế

D. Không có đáp án nào nêu trên.

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 5: Theo luật thuế TNDN hiện hành, khoản nào sau đây của một doanh nghiệp sản xuất hàng hóa được xác định là doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN:

A. Doanh thu bán hàng hóa

B. Lãi tiền gửi ngân hàng

C. Thu phạt vi phạm hợp đồng kinh tế

D. Tất cả các đáp án trên

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 41
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm