Câu hỏi: Theo Hiến pháp 2013, Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm:

62 Lượt xem
30/08/2021
3.3 6 Đánh giá

A. Bãi bỏ những văn bản sai trái của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

B. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Thứ trưởng

C. Báo cáo công tác trước chính phủ, thủ tướng Chính phủ 

D. Bãi bỏ nghị quyết sai trái của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Theo Hiến pháp năm 2013, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp nào?

A. Trường hợp cần thiết vì lý do bí mật nhà nước 

B. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia

C. Trường hợp cần thiết vì lý do sức khỏe người dân

D. Cả a, b và c

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 2: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, chủ tịch nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

A. Quyết định và chỉ thị

B. Lệnh và quyết định

C. Lệnh, quyết định và chỉ thị

D. Quyết định và thông báo

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không phải là yêu cầu về nội dung văn bản quản lý hành chính nhà nước:

A. Văn bản phải có tính khoa học

B. Văn bản phải có tính mục đích rõ ràng

C. Văn bản phải được tuyên truyền phổ biến

D. Văn bản phải được viết bằng ngôn ngữ quy phạm

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 4: Theo Hiến pháp 2013, chính phủ có nhiệm vụ và quyền hạn:

A. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức thứ trưởng và các vụ tương đương

B. Quy định chế độ làm việc của các thành viên của chính phủ, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

C. Đình chỉ thi hành những nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với hiến pháp và pháp luật

D. Trình quốc hội quyết định thành lập, bãi bỏ Bộ, cơ quan ngang Bộ, thành lập, giải thể, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Xem đáp án

30/08/2021 4 Lượt xem

Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội nước ta:

A. Quan điểm Đảng lãnh đạo 

B. Quan điểm nhân văn

C. Quan điểm lịch sử 

D. Quan điểm hệ thống đồng bộ

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 36
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm