Câu hỏi: Nội dung nào dưới đây là nội dung cải cách nền hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010?

62 Lượt xem
30/08/2021
3.8 5 Đánh giá

A. Cải cách nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. 

B. Cải cách thể chế. 

C. Cải cách tiền lương cán bộ, công chức. 

D. Cải cách hệ thống giáo dục. 

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Nội dung nào không phải là đặc tính chủ yếu của nền hành chính nhà nước ta? 

A. Tính liên tục, tương đối ổn định và thích ứng. 

B. Tính pháp quyền. 

C. Tính nhân dân. 

D. Tính lệ thuộc vào chính trị và hệ thống chính trị. 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 3: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản nào dưới đây?

A. Ban hành Nghị quyết và Quyết định. 

B. Ban hành Quyết định. 

C. Ban hành Quyết định, Chỉ thị. 

D. Ban hành Thông tư.

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 4: Là cơ quan làm việc theo chế độ tập thể, Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật sau:

A. Nghị quyết, Thông báo. 

B. Nghị quyết, quyết định. 

C. Quyết định, Chỉ thị, Thông tư. 

D. Quyết định, chỉ thị.

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 5: Nội dung nào dưới đây không phải là một loại quyết định quản lý hành chính nhà  nước?

A. Quyết định quy phạm. 

B. Quyết định hành chính cá biệt. 

C. Quyết định trả hồ sơ của Toà án dân sự. 

D. Quyết định chung (quyết định chính sách). 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 6: Nội dung nào dưới đây không phải là nguyên tắc áp dụng văn bản quản lý hành chính Nhà nước.

A. Văn bản được áp dụng từ thời điểm có hiệu lực. 

B. Văn bản được áp dụng từ ngày đăng Công báo. 

C. Trong trường hợp các văn bản có quy định, quyết định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng văn bản có hiệu lực pháp lý cao hơn. 

D. Trong trường hợp các văn bản do một cơ quan ban hành có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định, quyếtđịnh của văn bản được ban hành sau

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 27
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm