Câu hỏi: Nội dung nào dưới đây không phải là giải pháp cơ bản về công bằng xã hội trong chính sách xã hội:

70 Lượt xem
30/08/2021
3.4 9 Đánh giá

A. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh

B. Xây dựng một xã hội dân sự Nhà nước pháp quyền với chế độ dân chủ, kinh tế, văn hóa phát triển, xóa bỏ chế độ độc quyền, đặc quyền, đặc lợi 

C. Xây dựng và phát triển một chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa thực sự, nhân dân tham gia những vấn đề trọng đại của đất nước

D. Xóa bỏ sự độc quyền lũng loạn trong hoạt động kinh tế, bảo đảm mọi người bình đẳng về quyền kinh doanh và nghĩa vụ đối với nhà nước và xã hội

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, loại văn bản nào dưới đây là văn bản quy phạm pháp luật:

A. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ 

B. Thông tư của Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ 

C. Công văn của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 

D. Chỉ thị của bộ trưởng

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 2: Theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Ủy ban nhân dân có nhiệm vụ quyền hạn sau:

A. Bảo đảm công tác xét xử của Hội đồng xét xử 

B. Triệu tập kỳ họp hội đồng nhân dân cùng cấp

C. Quyết định những chủ trương, biện pháp để xây dựng và phát triển địa phương về mọi mặt 

D. Bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 3: Nội dung nào dưới đây là đặc tính của nền hành chính nhà nước:

A. Bình đẳng, hiệu quả

B. Đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

C. Tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao

D. Tính quyền lực nhà nước

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 4: Theo Hiến pháp 2013, Bộ trưởng và thủ trưởng cơ quan ngang Bộ có trách nhiệm:

A. Bãi bỏ những văn bản sai trái của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

B. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Thứ trưởng

C. Báo cáo công tác trước chính phủ, thủ tướng Chính phủ 

D. Bãi bỏ nghị quyết sai trái của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 5: Phương pháp chủ yếu của quản lý hành chính nhà nước:

A. Quyền lực phục tùng

B. Quyền lực kết hợp thỏa thuận

C. Quyền lực kết hợp bình đẳng thỏa thuận

D. Thỏa thuận

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 6: Nhiệm vụ quyền hạn của Quốc hội theo Hiến pháp 2013 là:

A. Quyết định mục tiêu, chỉ tiêu, chính sách nhiệm vụ cơ bản phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 

B. Quản lý hành chính nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội

C. Quyết định bổ nhiệm Thủ tướng Chính phủ

D. Đình chỉ việc thi hành bãi bỏ những văn bản sai trái của các cơ quan nhà nước

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 36
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm