Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 9

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 252 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Tổng hợp, phân tích, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế; tổ chức công tác sơ kết, tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của: 

A. Đội Trước bạ và thu khác 

B. Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

C. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường 

D. Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế

Câu 2: Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền bảo vệ công chức, viên chức thuế bị đe dọa, uy hiếp, vu khống... trong khi thi hành công vụ là nhiệm vụ của: 

A. Bộ phận “một cửa” 

B. Đội Kiểm tra nội bộ 

C. Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

D. Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

Câu 3: Xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ hàng năm trên địa bàn quản lý là nhiệm vụ của:

A. Đội Kiểm tra nội bộ 

B. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

C. Đội Kiểm tra thuế 

D. Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế

Câu 4: Tổ chức kiểm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại, liên quan đến việc thực thi công vụ của cơ quan thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Chi cục trưởng Chi cục Thuế là nhiệm vụ của: 

A. Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

B. Bộ phận “một cửa” 

C. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

D. Đội Kiểm tra nội bộ

Câu 6: Nhận và thực hiện dự toán thu ngân sách của người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế trực tiếp quản lý đối với các khoản thu do Đội quản lý là nhiệm vụ của:

A. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học

B. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

C. Đội Trước bạ và thu khác

D. Đội Kiểm tra thuế 

Câu 7: Tổ chức thu nộp hoặc phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng thương mại (được ủy nhiệm thu) để thu nộp tiền thuế các khoản thu về đất, lệ phí trước bạ và thu khác theo thông báo là nhiệm vụ của: 

A. Đội Trước bạ và thu khác 

B. Đội Kiểm tra thuế

C. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường 

D. Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế

Câu 9: Tổ chức các phong trào thi đua của ngành, của địa phương; theo dõi và tổng hợp công tác thi đua khen thưởng trong nội bộ Chi cục Thuế theo quy định là nhiệm vụ của: 

A. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

B. Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế

C. Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế 

D. Đội Trước bạ và thu khác 

Câu 11: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của: 

A. Bộ phận “một cửa” 

B. Đội Kiểm tra thuế 

C. Đội Trước bạ và thu khác 

D. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ

Câu 12: Tổ chức công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ nghiệp vụ và các văn bản pháp quy của Nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý của Đội và của Chi cục Thuế theo quy định hiện hành về văn thư, lưu trữ là nhiệm vụ của:

A. Đội Trước bạ và thu khác 

B. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

C. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học 

D. Đội Kiểm tra nội bộ 

Câu 13: Theo dõi kết quả xử lý nợ của cơ quan thuế cấp trên và thực hiện các quyết định xử lý nợ đối với người nộp thuế thuộc Đội Thuế quản lý là nhiệm vụ của: 

A. Đội Trước bạ và thu khác

B. Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế 

C. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường 

D. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học

Câu 14: Tổng hợp, đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ  thuế thuộc phạm vi Chi cục Thuế quản lý là nhiệm vụ của:

A. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học

B. Bộ phận “một cửa” 

C. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường 

D. Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế 

Câu 15: Tham mưu, đề xuất xử lý, thẩm định trình cấp có thẩm quyền giải quyết hoặc quyết định theo thẩm quyền các hồ sơ xin gia hạn thời hạn nộp thuế là nhiệm vụ của:

A. Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế 

B. Đội Trước bạ và thu khác 

C. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học 

D. Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế

Câu 17: Phát hiện, phối hợp với Đội Kiểm tra thuế theo dõi, quản lý thu đối với cơ sở xây dựng tư nhân vãng lai, cá nhân cho thuê tài sản thuộc địa bàn quản lý là nhiệm vụ của:

A. Đội Kiểm tra thuế 

B. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học

C. Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế 

D. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường

Câu 18: Thực hiện công khai thuế theo quy định; phát thông báo thuế đến người nộp thuế theo quy định là nhiệm vụ của: 

A. Đội Trước bạ và thu khác 

B. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường

C. Đội Kiểm tra nội bộ 

D. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học

Câu 19: Thực hiện lập bộ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, lập bộ thuế hộ khoán là nhiệm vụ của: 

A. Đội Trước bạ và thu khác 

B. Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế

C. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường 

D. Bộ phận “một cửa”

Câu 20: Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định về quản lý, sử dụng biên lai, ấn chỉ thuế của các tổ chức (nếu có), cá nhân nộp thuế trên địa bàn xã, phường được phân công là nhiệm vụ của: 

A. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường 

B. Đội Trước bạ và thu khác 

C. Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

D. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học 

Câu 21: Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hóa đơn, biên lai, ấn chỉ cho hộ, cá nhân kinh doanh là nhiệm vụ của: 

A. Bộ phận “một cửa” 

B. Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế 

C. Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

D. Đội Kiểm tra nội bộ

Câu 22: Tiếp nhận và trực tiếp giải quyết hồ sơ khai thuế, tính thuế, thông báo thuế của cá nhân  kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh là nhiệm vụ của:

A. Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế 

B. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường 

C. Bộ phận “một cửa” 

D. Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

Câu 23: Tổ chức thu phí, lệ phí và các tổ chức khác không do Chi cục Thuế khu vực trực tiếp giải quyết là nhiệm vụ của: 

A. Bộ phận “một cửa” 

B. Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

C. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường 

D. Đội Trước bạ và thu khác

Câu 24: Tổ chức quản lý nhập - xuất - tồn các loại ấn chỉ, lưu trữ, bảo quản, kiểm kê ấn chỉ, báo cáo theo quy định là nhiệm vụ của: 

A. Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

B. Đội Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế 

C. Đội Trước bạ và thu khác 

D. Bộ phận “một cửa

Câu 25: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trực thuộc trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền chính sách, pháp luật về thuế là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Kê khai và Kế toán thuế 

B. Phòng Thanh tra - Kiểm tra 

C. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

D. Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

Câu 26: Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Cục Thuế, các tổ chức khác có liên quan trên địa bàn tỉnh, thành phố để tổ chức tập huấn; tổ chức hội nghị đối thoại với người nộp thuế là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác 

B. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế

C. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

D. Phòng Công nghệ thông tin

Câu 27: Thực hiện cấp phát, quyết toán hoá đơn ấn chỉ thuế thuộc quản lý của Cục Thuế; theo dõi giám sát việc cấp bán các loại ấn chỉ theo quy định là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

B. Phòng Kiểm tra nội bộ 

C. Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế 

D. Phòng Kê khai và Kế toán thuế

Câu 28: Xử lý và đề xuất giải quyết các hồ sơ xin gia hạn thời hạn kê khai thuế của người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Cục Thuế là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Kê khai và Kế toán thuế 

B. Phòng Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

C. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

D. Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Câu 29: Xây dựng dự toán hoàn thuế giá trị gia tăng gửi Tổng cục Thuế là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác 

B. Phòng Tổ chức cán bộ 

C. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

D. Phòng Kê khai và Kế toán thuế

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm