Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 8

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 203 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ thuế đối với các Chi cục Thuế là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Quản lý các khoản thu từ đất 

B. Phòng Kê khai và Kế toán thuế 

C. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

D. Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

Câu 2: Theo dõi kết quả xử lý nợ của cơ quan thuế cấp trên và thực hiện các quyết định xử lý nợ đối với người nộp thuế là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

B. Phòng Quản lý các khoản thu từ đất 

C. Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế 

D. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác

Câu 3: Thực hiện các thủ tục thu tiền thuế nợ, tiền chậm nộp, tiền phạt là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Tổ chức cán bộ 

B. Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế 

C. Phòng Kiểm tra nội bộ 

D. Phòng Kê khai và Kế toán thuế

Câu 4: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác kiểm tra, giám sát kê khai thuế đối với các Chi cục Thuế là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

B. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế

C. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế

D. Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Câu 6: Xử lý các kiến nghị về thuế của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về sai phạm của Người nộp thuế là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

B. Phòng Tổ chức cán bộ 

C. Phòng Thanh tra - Kiểm tra 

D. Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế

Câu 7: Thẩm định, giám sát các hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế do các Phòng xử lý và Chi cục Thuế chuyển đến trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Kê khai và Kế toán thuế

B. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

C. Phòng Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

D. Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Câu 8: Nghiên cứu, hướng dẫn, đề xuất việc giải quyết các tranh chấp, tố tụng về thuế theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế

B. Phòng Kiểm tra nội bộ 

C. Phòng Kê khai và Kế toán thuế 

D. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác

Câu 9: Chủ trì, phối hợp các Phòng có liên quan cung cấp số liệu, tài liệu cho Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra tại Cục Thuế là nhiệm vụ của:

A. Văn phòng cục thuế 

B. Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế 

C. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

D. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế

Câu 10: Tổ chức thu thập thông tin liên quan đến việc hướng dẫn xác định nghĩa vụ thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Tổ chức cán bộ 

B. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác 

C. Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế 

D. Phòng Công nghệ thông tin

Câu 11: Phối hợp với Phòng Thanh tra - Kiểm tra và Chi cục Thuế thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai, nộp thuế của Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác là nhiệm vụ của:

A. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

B. Phòng Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

C. Phòng Kê khai và Kế toán thuế 

D. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác

Câu 12: Tổng hợp, phân tích, đánh giá, kết quả thực hiện và đề xuất các biện pháp, nghiệp vụ, quy trình để nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

B. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác 

C. Phòng Kiểm tra nội bộ 

D. Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Câu 13: Tổ chức kiểm tra, xác minh, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thực thi công vụ của cơ quan thuế, công chức thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục trưởng Cục Thuế là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Kiểm tra nội bộ 

B. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác 

C. Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế 

D. Phòng Tổ chức cán bộ

Câu 14: Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Cục Thuế và Chi cục Thuế là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

B. Phòng Kiểm tra nội bộ 

C. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

D. Phòng Quản lý các khoản thu từ đất

Câu 15: Biên soạn tài liệu và tham gia đào tạo công chức thuế thuộc lĩnh vực được giao là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Kiểm tra nội bộ 

B. Văn phòng cục thuế 

C. Phòng Thanh tra - Kiểm tra 

D. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác

Câu 16: Xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống máy tính, mạng, phần mềm hệ thống và ứng dụng, cơ sở dữ liệu và báo cáo kịp thời với Tổng cục Thuế là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

B. Phòng Kê khai và Kế toán thuế 

C. Phòng Công nghệ thông tin 

D. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế

Câu 17: Quản trị ứng dụng, quản lý người sử dụng và vận hành hoạt động của ứng dụng trên hệ thống máy chủ tại cơ quan Cục thuế là nhiệm vụ của:

A. Phòng Công nghệ thông tin 

B. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

C. Phòng Tổ chức cán bộ 

D. Phòng Kiểm tra nội bộ

Câu 18: Xác định nhu cầu, phân bổ, lắp đặt, quản lý, triển khai, vận hành, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng hệ thống tin học và các thiết bị kỹ thuật khác tại Cục Thuế, Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:

A. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác 

B. Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế 

C. Phòng Quản lý các khoản thu từ đất 

D. Phòng Công nghệ thông tin

Câu 19: Thực hiện và hướng dẫn các Phòng thuộc Cục Thuế, Chi cục Thuế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong nội bộ ngành thuế theo quy định là nhiệm vụ của:

A. Phòng Tổ chức cán bộ 

B. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

C. Phòng Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

D. Phòng Kê khai và Kế toán thuế 

Câu 20: Tổng hợp, báo cáo và đánh giá kết quả công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng nội bộ ngành thuế trong phạm vi toàn Cục Thuế theo quy định là nhiệm vụ của:

A. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

B. Phòng Quản lý các khoản thu từ đất 

C. Phòng Tổ chức cán bộ 

D. Phòng Thanh tra - Kiểm tra

Câu 22: Rà soát nội dung, thể thức, thủ tục hành chính các văn bản do các đơn vị thuộc Cục Thuế soạn thảo trước khi trình cấp có thẩm quyền ban hành là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

B. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

C. Văn phòng cục thuế 

D. Phòng Công nghệ thông tin 

Câu 23: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra các Chi cục Thuế trong việc thực hiện các công tác hành chính văn thư, lưu trữ là nhiệm vụ của: 

A. Văn phòng cục thuế 

B. Phòng Kê khai và Kế toán thuế 

C. Phòng Quản lý các khoản thu từ đất 

D. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác

Câu 24: Quản lý công tác đầu tư xây dựng cơ bản, thẩm định hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơ bản nội bộ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt là nhiệm vụ của:

A. Phòng Kiểm tra nội bộ 

B. Phòng Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

C. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

D. Phòng Tổ chức cán bộ

Câu 25: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Cục Thuế là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

B. Văn phòng cục thuế 

C. Phòng Kê khai và Kế toán thuế 

D. Phòng Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ

Câu 27: Chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo và tổ chức triển khai thống nhất và kiểm tra việc thực hiện các chính sách thu; các quy trình, biện pháp quản lý các khoản thu từ đất trên địa bàn theo quy định là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác

B. Phòng Quản lý các khoản thu từ đất

C. Phòng Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế 

D. Phòng Kiểm tra nội bộ

Câu 28: Phối hợp với các Phòng chức năng giải đáp các vướng mắc của người nộp thuế liên quan đến các khoản thu từ đất là nhiệm vụ của: 

A. Phòng Quản lý các khoản thu từ đất 

B. Phòng Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế

C. Văn phòng cục thuế 

D. Phòng Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế

Câu 30: Nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm, các đề án về quản lý thuế theo phân công:

A. Vụ Dự toán thu thuế 

B. Vụ Quản lý nợ và Cuỡng chế nợ thuế 

C. Vụ Chính sách 

D. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm