Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 7

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 343 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp lớn theo kế hoạch được phê duyệt hoặc theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền:

A. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn 

B. Vụ Chính sách

C. Vụ Quản lý nợ và Cuỡng chế nợ thuế

D. Vụ Dự toán thu thuế

Câu 3: Cấp ý kiến pháp lý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Tổng cục Thuế  trình cấp có thẩm quyền ban hành; thấm định dự thảo văn bản hành chính do Tổng cục Thuế ban hành:

A. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân 

B. Vụ Dự toán thu thuế

C. Vụ Quản lý nợ và Cuỡng chế nợ thuế

D. Vụ Pháp chế

Câu 5: Lập dự toán thu ngân sách nhà nước hàng năm do cơ quan thuế quản lý thu:

A. Vụ Dự toán thu thuế 

B. Vụ Quản lý nợ và Cuỡng chế nợ thuế 

C. Vụ Tổ chức cán bộ 

D. Vụ Pháp chế

Câu 7: Trình Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định hoàn thuế thuộc thẩm quyền của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế theo quy định của pháp luật:

A. Vụ Kê khai và Kế toán thuế 

B. Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế

C. Vụ Pháp chế 

D. Vụ Quản lý nợ và Cuỡng chế nợ thuế

Câu 8: Xây dựng cơ sở dữ liệu của người nộp thuế về đăng ký thuế, khai thuế, khấu trừ thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế thuộc lĩnh vực quản lý của hệ thống thuế:

A. Vụ Chính sách 

B. Vụ Kê khai và Kế toán thuế

C. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân 

D. Vụ Dự toán thu thuế

Câu 9: Xây dựng kế hoạch triển khai công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế hàng năm:

A. Vụ Pháp chế

B. Vụ Kê khai và Kế toán thuế 

C. Vụ Quản lý nợ và Cuỡng chế nợ thuế 

D. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn

Câu 10: Tổng đối, phân tích, đánh giá, phân loại các khoản nợ thuế và kết quả thực hiện công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế:

A. Vụ Quản lý nợ và Cuỡng chế nợ thuế 

B. Vụ Kiểm tra nội bộ 

C. Vụ Dự toán thu thuế 

D. Vụ Chính sách

Câu 11: Xây dựng các chương trình, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về quản lý thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, đối tác:

A. Vụ Tài vụ - Quản trị 

B. Vụ Kê khai và Kế toán thuế

C. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân 

D. Vụ Pháp chế

Câu 12: Xây dựng cơ sở dữ liệu đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân, đối tác xã; phí, lệ phí và các khoản thu từ đất:

A. Vụ Chính sách 

B. Vụ Dự toán thu thuế 

C. Vụ Quản lý nợ và Cuỡng chế nợ thuế 

D. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân

Câu 14: Xây dựng nội dung trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ký kết các thỏa thuận trước về giá tính Thuế (Advance Pricing Arangement - APA)

A. Vụ Pháp chế 

B. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân 

C. Vụ Kê khai và Kế toán thuế 

D. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn

Câu 15: Quản lý việc cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế và hoạt động của đại lý thuế theo quy định của pháp luật:

A. Vụ Quản lý nợ và Cuỡng chế nợ thuế 

B. Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ ngưòi nộp thuế

C. Vụ Dự toán thu thuế 

D. Vụ Chính sách

Câu 16: Tố chức triển khai chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế:

A. Vụ Dự toán thu thuế 

B. Vụ Kê khai và Kế toán thuế 

C. Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ ngưòi nộp thuế 

D. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn 

Câu 18: Soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn áp dụng các điều ước quốc tế về thuế theo phân công của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế:

A. Vụ Kê khai và Kế toán thuế

B. Vụ Đối tác quốc tế 

C. Vụ Pháp chế 

D. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân

Câu 19: Xây dựng quy chế, quy trình nghiệp vụ về: kiểm tra nội bộ; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong hệ thống thuế:

A. Vụ Quản lý nợ và Cuỡng chế nợ thuế 

B. Vụ Kiểm tra nội bộ 

C. Vụ Dự toán thu thuế 

D. Vụ Chính sách

Câu 20: Nghiên cứu các dấu hiệu tham nhũng của công chức, viên chức thuộc cơ quan thuế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, công vụ được giao:

A. Vụ Kiểm tra nội bộ 

B. Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ ngưòi nộp thuế

C. Vụ Kê khai và Kế toán thuế 

D. Vụ Pháp chế

Câu 21: Xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh tra thuế, kiểm tra thuế đối với người nộp thuế thuộc lĩnh vực quản lý của hệ thống thuế:

A. Vụ Chính sách 

B. Vụ Thanh tra - Kiểm tra thuế 

C. Vụ Quản lý nợ và Cuỡng chế nợ thuế

D. Vụ Dự toán thu thuế

Câu 24: Xây dựng đề án về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, thành lập, sáp nhập, giải the, đối tên các tổ chức, đơn vị thuộc Tổng cục Thuế trình cấp có thẩm quyền quyết định:

A. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân 

B. Vụ Pháp chế

C. Vụ Tổ chức cán bộ 

D. Vụ Kê khai và Kế toán thuế

Câu 25: Dự thảo quyết định mua sắm tài sản công hàng năm của Tổng cục Thuế theo quy định:

A. Vụ Tài vụ - Quản trị 

B. Vụ Tuyên truyền - Hỗ trợ ngưòi nộp thuế 

C. Vụ Dự toán thu thuế 

D. Vụ Chính sách

Câu 26: Thẩm định các dự án, kế hoạch hiện đại hóa cơ sở vật chất, các dự án ứng dụng công nghệ thông tin của Tổng cục Thuế:

A. Vụ Pháp chế 

B. Vụ Tài vụ - Quản trị 

C. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân 

D. Vụ Quản lý nợ và Cuỡng chế nợ thuế

Câu 28: Tổ chức triển khai, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan thuế các cấp:

A. Văn phòng Tổng cục thuế 

B. Vụ Dự toán thu thuế 

C. Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân 

D. Vụ Pháp chế

Câu 29: Biên chế của chi cục thuế do:

A. Chi cục thuế quyết định 

B. Bộ tài chính quyết định 

C. Cục trưởng cục thuế quyết định trong tổng biên chế được giao

D. Tổng cục thuế quyết định

Câu 30: Biên chế của cục thuế do:

A. Chi cục thuế quyết định 

B. Bộ tài chính quyết định 

C. Cục trưởng cục thuế quyết định trong tổng biên chế được giao 

D. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định trong tổng biên chế được giao. 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm