Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 5

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 199 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Thu nhập được miễn thuế TNDN:

A. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản.

B. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản của tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã.

C. Thu nhập từ lãi tiền gửi

Câu 2: Khoản chi nào dưới đây không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

A. Chi mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật cho người lao động.

B. Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.

C. Chi lãi tiền vay vốn tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu.

D. Chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật.

Câu 4: Một doanh nghiệp A thành lập năm 2001. Trong năm 2009 DN có kê khai:

A. 2.070 triệu đồng

B. 2.150 triệu đồng

C. 2.500 triệu đồng

D. Số khác

Câu 5: Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có tài liệu như sau:

A. 250 triệu đồng

B. 300 triệu đồng

C. 375 triệu đồng

D. Số khác

Câu 6: Doanh nghiệp X trong năm tính thuế có tài liệu sau:

A. 500 triệu đồng

B. 625 triệu đồng

C. 575 triệu đồng

D. Số khác

Câu 7: Doanh nghiệp B trong năm có số liệu sau:

A. 2.000 triệu đồng

B. 2.200 triệu đồng

C. 2.700 triệu đồng

D. 2.900 triệu đồng

Câu 8: Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có số liệu:

A. 600 triệu đồng

B. 800 triệu đồng

C. 1.000 triệu đồng

D. 1.200 triệu đồng

Câu 9: Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có số liệu như sau:

A. 250 triệu đồng

B. 275 triệu đồng

C. 300 triệu đồng

Câu 10: Doanh nghiệp X trong năm tính thuế có số liệu sau:

A. 250 triệu đồng

B. 275 triệu đồng

C. 575 triệu đồng.

D. 600 triệu đồng

Câu 11: Một công ty cổ phần trong năm tính thuế có số liệu như sau:

A. 250 triệu đồng

B. 375 triệu đồng

C. 500 triệu đồng

D. 520 triệu đồng

Câu 13: . Doanh nghiệp Y thành lập từ năm 2000.

A. 2.400 triệu đồng

B. 2.430 triệu đồng

C. 2.450 triệu đồng

D. 2.480 triệu đồng

Câu 16: Năm 2009, doanh nghiệp A có số liệu như sau:

A. 125 triệu đồng.

B. 155 triệu đồng.

C. 105 triệu đồng.

D. Không phải nộp thuế.

Câu 17: Năm 2009, doanh nghiệp B có số liệu như sau:

A. 85 triệu đồng

B. 50 triệu đồng

C. 65 triệu đồng.

Câu 19: Thế nào là cá nhân cư trú?

A. Có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại VN;

B. Có nơi ở thường xuyên tại VN, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại VN theo hợp đồng thuê có thời hạn;

C. Đáp ứng một trong hai điều kiện trên

D. Tất cả các điều kiện trên

Câu 20: Các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú:

A. Thu nhập từ tiền lương, tiền công;

B. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn;

C. Thu nhập từ bản quyền;

D. Tất cả các khoản thu nhập trên.

Câu 21: Các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú:

A. Thu nhập từ kinh doanh;

B. Thu nhập từ thừa kế; 

C. Thu nhập từ đầu tư vốn;

D. Tất cả các khoản thu nhập trên.

Câu 22: Các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập được miễn thuế:

A. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với phần tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật; 

B. Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả; 

C. Thu nhập từ học bổng;

D. Tất cả các khoản thu nhập trên;

Câu 23: Các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập được miễn thuế:

A. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật;

B. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận;

C. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

D. Tất cả các khoản thu nhập trên;

Câu 26: Kỳ tính thuế đối với cá nhân không cư trú:

A. Từng lần phát sinh thu nhập áp dụng đối với tất cả thu nhập chịu thuế

B. Theo năm;

C. Theo quý;

D. Theo tháng;

Câu 27: Cá nhân được hoàn thuế trong trường hợp nào: 

A. Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;

B. Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;

C. Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

D. Tất cả các trường hợp trên;

Câu 28: Cá nhân được giảm trừ những khoản nào sau đây khi xác định thu nhập tính thuế: 

A. Các khoản giảm trừ gia cảnh;

B. Các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc;

C. Các khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học;

D. Tất cả các khoản trên.

Câu 29: Những khoản thu nhập chịu thuế nào được trừ 10 triệu đồng trước khi tính thuế:

A. Thu nhập chịu thuế từ trúng thưởng;

B. Thu nhập chịu thuế từ bản quyền;

C. Thu nhập chịu thuế từ nhượng quyền thương mại; Thu nhập chịu thuế từ thừa kế, quà tặng;

D. Tất cả các khoản thu nhập trên;

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm