Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 10

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 170 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Tổng cục trưởng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế do: 

A. Bộ trưởng Bộ Tài chính bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật. 

B. Thủ tướng chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật. 

C. Chủ tịch quốc hội bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật. 

D. Chủ tịch nước bổ nhiệm, miễn nhiệm và cách chức theo quy định của pháp luật.

Câu 2: Số lượng phòng tại Cục thuế cấp tỉnh do ai quyết định: 

A. Tổng cục trưởng Tổng cục thuế 

B. Cục trưởng cục thuế 

C. Bộ trưởng Bộ Tài chính 

D. Thủ tướng chính phủ

Câu 3: Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức:

A. Không quá 01 phòng Thanh tra - Kiểm tra

B. Không quá 05 phòng Thanh tra - Kiểm tra 

C. Không quá 08 phòng Thanh tra - Kiểm tra 

D. Không quá 10 phòng Thanh tra - Kiểm tra

Câu 4: Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức: 

A. Không quá 05 phòng Thanh tra - Kiểm tra 

B. Không quá 01 phòng Thanh tra - Kiểm tra 

C. Không quá 10 phòng Thanh tra - Kiểm tra 

D. Không quá 08 phòng Thanh tra - Kiểm tra

Câu 5: Cục Thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý dưới 2.000 doanh nghiệp được tổ chức:

A. 1 phòng Thanh tra - Kiểm tra 

B. 2 phòng Thanh tra - Kiểm tra 

C. 3 phòng Thanh tra - Kiểm tra 

D. Không quá 3 phòng Thanh tra - Kiểm tra

Câu 6: Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức:

A. Không quá 09 phòng thực hiện chức năng tham mưu 

B. Không quá 11 phòng thực hiện chức năng tham mưu

C. Không quá 08 phòng thực hiện chức năng tham mưu 

D. Không quá 05 phòng thực hiện chức năng tham mưu 

Câu 7: Cục Thuế có số thu từ 2.500 tỷ đồng/năm trở lên (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý 2.000 doanh nghiệp trở lên (trừ Cục Thuế thành phố Hà Nội và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức:

A. Không quá 09 phòng thực hiện chức năng tham mưu 

B. Không quá 11 phòng thực hiện chức năng tham mưu 

C. Không quá 08 phòng thực hiện chức năng tham mưu 

D. Không quá 05 phòng thực hiện chức năng tham mưu

Câu 8: Cục Thuế có số thu dưới 2.500 tỷ đồng/năm (không kể thu từ dầu thô và đất) hoặc quản lý dưới 2.000 doanh nghiệp được tổ chức:

A. Không quá 09 phòng thực hiện chức năng tham mưu 

B. Không quá 11 phòng thực hiện chức năng tham mưu 

C. Không quá 08 phòng thực hiện chức năng tham mưu

D. Không quá 05 phòng thực hiện chức năng tham mưu

Câu 9: Tạp chí Thuế là đơn vị thuộc:

A. Bộ tài chính 

B. Tổng cục thuế 

C. Cục thuế 

D. Chi cục thuế

Câu 14: Thực hiện nhiệm vụ hợp tác quốc tế về lĩnh vực thuế là nhiệm vụ của: 

A. Bộ tài chính 

B. Tổng cục thuế 

C. Cục thuế 

D. Chi cục thuế

Câu 16: Tổng hợp báo cáo tình hình sử dụng ấn chỉ thuế của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của: 

A. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học 

B. Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

C. Đội Kiểm tra thuế 

D. Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế

Câu 17: Xây dựng chương trình, kế hoạch hỗ trợ người nộp thuế, tuyên truyền chính sách, pháp luật thuế cho người nộp thuế, người dân và các cơ quan, tổ chức khác trên địa bàn là nhiệm vụ của: 

A. Bộ phận “một cửa” 

B. Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

C. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học 

D. Đội Kiểm tra thuế

Câu 19: Tổng hợp các vướng mắc của người nộp thuế về chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế, báo cáo Lãnh đạo Chi cục giải quyết hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết là nhiệm vụ của: 

A. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

B. Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế

C. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học 

D. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường

Câu 21: Cập nhật và thông báo số thuế phải nộp đối với người nộp thuế thuộc diện khoán thuế, nộp thuế theo thông báo của cơ quan thuế là nhiệm vụ của: 

A. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ  

B. Đội Kiểm tra nội bộ 

C. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường 

D. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học

Câu 22: Tiếp nhận các chương trình ứng dụng và tổ chức cài đặt, hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ thuế vận hành, sử dụng các phần mềm ứng dụng phục vụ công tác quản lý tại Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:

A. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học 

B. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường

C. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

D. Đội Kiểm tra nội bộ 

Câu 23: Hỗ trợ các yêu cầu từ người nộp thuế liên quan đến sử dụng phần mềm ứng dụng Thuế là nhiệm vụ của: 

A. Đội Kiểm tra nội bộ 

B. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ

C. Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

D. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học

Câu 25: Kiểm tra việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn các tổ chức, doanh nghiệp được phân cấp quản lý; hoạt động in hóa đơn của các doanh nghiệp in trên địa bàn quản lý theo quy định là nhiệm vụ của:

A. Đội Trước bạ và thu khác 

B. Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

C. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường 

D. Đội Kiểm tra thuế

Câu 27: Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị về thuế của cơ quan Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác về sai phạm của Người nộp thuế là nhiệm vụ của: 

A. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

B. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường 

C. Đội Kiểm tra thuế 

D. Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế

Câu 28: Thẩm định hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân, hồ sơ kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế là nhiệm vụ của:

A. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường

B. Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

C. Đội Kê khai - Kế toán thuế - Tin học 

D. Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế

Câu 29: Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật là nhiệm vụ của: 

A. Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

B. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường

C. Đội Trước bạ và thu khác 

D. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

Câu 30: Nghiên cứu, đề xuất việc giải quyết các tranh chấp, tố tụng về thuế theo quy định của pháp luật là nhiệm vụ của: 

A. Đội Quản lý thuế xã, phường/liên xã phường 

B. Đội Hành chính - Nhân sự - Tài vụ - Quản trị - Ấn chỉ 

C. Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán - Pháp chế 

D. Đội Tuyên truyền - Hỗ trợ người nộp thuế 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm