Trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 5

Trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 98 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 5. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Who is not for me is .......... me.

A. towards

B. against

C. with

D. along

Câu 9: He walked .......... the room .......... which we were sitting.

A. in - in

B. in - for

C. into - in

D. into - from

Câu 11: What do you know .......... him?

A. to

B. about

C. with

D. for

Câu 12: ........ all my care, it was broken.

A. Before

B. After

C. To

D. With

Câu 15: Did they ask .......... me?

A. at

B. to

C. before

D. after

Câu 22: She gave some advice .......... her brother.

A. to

B. for

C. with

D. all are correct

Câu 25: I cannot do it .......... you.

A. as

B. like

C. by

D. through

Câu 29: William is big .......... his age.

A. with

B. for

C. by

D. through

Câu 30: The god jumped .......... the table.

A. through

B. over

C. out of

D. past

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm