Trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 1

Trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 261 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án cực hay - Phần 1. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Ngữ pháp tiếng anh. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

19/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 3: He was put .......... prison.

A. to

B. from

C. into

D. at

Câu 4: We rejoice .......... her success.

A. in

B. at

C. over

D. all are correct

Câu 5: I saw him .......... noon.

A. for

B. with

C. against

D. at

Câu 8: She likes to go .......... a picnic.

A. for

B. on

C. for and on are correct

D. by

Câu 9: William is .......... meanness.

A. against

B. above

C. towards

D. according to

Câu 10: I work hard .......... help my family.

A. so as to

B. in order to

C. in order that

D. a and b

Câu 11: She burst .......... tears.

A. out of

B. into

C. for

D. in

Câu 15: She smiled .......... him.

A. at

B. with

C. to

D. about

Câu 16: Your work is .......... the average.

A. under

B. beneath

C. down

D. below

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm giới từ trong tiếng Anh có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên, Người đi làm