Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Windows có đáp án - Phần 1

Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Windows có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 50 Câu hỏi
  • 399 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Windows có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 50 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị hệ thống. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

01/09/2021

Thời gian

50 Phút

Tham gia thi

5 Lần thi

Câu 2: Trong môi trường Windows có các thành phần nào sau đây, chọn phương án đúng nhất

A. Cửa sổ, biểu tượng, My Computer

B. Cửa sổ, thanh công cụ, Recycle Bin

C. Cửa sổ, biểu tượng, thanh công cụ, biểu tượng

D. Hình ảnh

Câu 7: Trong Hệ điều hành Windows, Thao tác: Chọn thư mục\ sau đó nhấn F2, có chức năng gì?

A. Xóa thư mục

B. Không có đáp án đúng

C. Di chuyển thư mục

D. Đổi tên thư mục

Câu 8: Trong Hệ điều hành Windows, để đổi tên tệp đang mở ta thực hiện thao tác

A. Không đổi tên được khi đang mở tệp

B. Nháy phải chuột chọn Rename

C. File/Rename

D. F2

Câu 11: Trong Hệ điều hành Windows, nếu chọn tệp văn bản đang mở và xoá tệp thì?

A. Tệp dược đưa vào thùng rác

B. Không xoá được vì tệp đang mở

C. Tệp bị xoá khỏi bộ nhớ

D. Tệp bị xoá hết nội dung

Câu 12: Trong Hệ điều hành Windows, sau khi xoá một tệp hay thư mục mà ấn tổ hợp phím Ctrl+Z thì

A. Tệp tin hay thư mục sẽ bị xoá vĩnh viển

B. Phục hồi lại tệp hay thư mục vừa bị xoá

C. Lưu tệp tin hay thư mục vừa xoá sang vị trí mới

D. Không có công dụng nào

Câu 13: Trong Hệ điều hành Windows, cách nào không khởi động được MS Word

A. Nháy chuột vào biểu tượng MS Word

B. Nháy đúp chuột vào biểu tượng MS Word

C. Dùng bảng chọn Start tìm và nháy chọn MS Word

D. Nháy đúp vào một tệp MS Word

Câu 15: Trong Hệ điều hành Windows, để tạo đường tắt (truy cập nhanh) cho tệp ta thực hiện

A. Dùng nút phải chuột kéo thả tệp ra màn hình làm việc và chọn Create Shortcut Here

B. Chọn tệp rồi nhấn Ctrl+C, nháy chuột trên màn hình làm việc rồi nhấn Ctrl+V

C. Dùng nút trái chuột kéo thả tệp ra màn hình làm việc

D. Dùng nút trái chuột kéo thả thư mục chứa tệp ra màn hình làm việc

Câu 16: Trong Hệ điều hành Windows, đường tắt (Shortcut) là biểu tượng giúp người dùng điều gì?

A. Sao chép đối tượng ra màn hình

B. Truy cập nhanh vào đối tượng thường sử dụng

C. Dễ dàng thay đổi nội dung đối tượng

D. Thay đổi tên đối tượng đó trên màn hình

Câu 17: Trong Hệ điều hành Windows, khi đổi tên biểu tượng đường tắt của đối tượng nào đó thì

A. Nội dung đối tượng đó bị thay đổi

B. Không ảnh hưởng đến đối tượng

C. Đối tượng cũng đổi tên theo

D. Không truy cập được đối tượng từ đường tắt

Câu 18: Trong Hệ điều hành Windows, khi tạo đường tắt (Shortcut) đối tượng rồi đổi tên của đối tượng đó thì đường tắt vừa tạo bị ảnh hưởng thế nào?

A. Không còn công dụng truy cập nhanh

B. Không ảnh hưởng đến đường tắt

C. Biểu tượng đường tắt cũng bị đổi tên theo

D. Đường tắt bị xóa khỏi màn hình

Câu 19: Trong Hệ điều hành Windows, Control Panel có chức năng nào sau đây?

A. Cài đặt các tham số hệ thống

B. Soạn thảo văn bản

C. Lập trình các ứng dụng

D. Khởi động máy tính

Câu 20: Trong Hệ điều hành Windows, Control Panel có chức năng nào sau đây?

A. Quản lí các phần mềm ứng dụng

B. Lập trình các ứng dụng

C. Tạo lập bảng tính

D. Bộ nhớ lưu trữ tạm thời

Câu 21: Trong Hệ điều hành Windows, công dụng khi nháy phải chuột vào tệp hình ảnh và chọn lệnh Set as desktop background

A. Thiết đặt hình ảnh làm hình nền

B. Thay đổi màu hình ảnh

C. Thay đổi thuộc tính hình ảnh

D. Lưu hình ảnh sang thư mục khác

Câu 22: Trong Hệ điều hành Windows, để thiết đặt các thông số khu vực ở Control Panel, tại trang Number khung Decimal symbol nếu chọn đấu chấm có nghĩa dùng dấu chấm làm kí hiệu

A. Phân cách giữa ngày tháng năm

B. Phân cách phần nguyên và thập phân

C. Phân cách nhóm các chữ số

D. Phép nhân khi tính toán

Câu 23: Trong Hệ điều hành Windows, để thiết đặt các thông số khu vực ở Control Panel, tại trang Number khung Digit grouping symbol nếu chọn đấu chấm có nghĩa dùng dấu chấm làm kí hiệu

A. Phân cách giữa ngày tháng năm

B. Phân cách phần nguyên và thập phân

C. Phân cách nhóm các chữ số

D. Phép nhân khi tính toán

Câu 24: Trong Windows 7, để thiết lập tần số và số bít màu cho màn hình nền Desktop thì thực hiện như thế nào ?

A. Right click\Screen Resolution\Advanced settings\Adapter.

B. Right click\Screen Resolution\Advanced settings\Monitor.

C. Right click\Screen Resolution\Advanced settings\Troubleshoot.

D. Right click\Screen Resolution\Advanced settings\Color Management.

Câu 26: Trong Windows, để thiết đặt lại hệ thống, ta chọn chức năng:

A. Control Windows   

B. Control Panel

C. Control System   

D. Control Desktop

Câu 27: Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm liền kề nhau trong một danh sách?  

A. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

B. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

C. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối

D. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

Câu 28: Các hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ:

A. Trong CPU      

B. Trong RAM

C. Trên bộ nhớ ngoài             

D.  Trong ROM

Câu 31: Trong Windows 7, để kiểm tra không gian đĩa chưa được sử dụng, ta thực hiện?

A. Trong Windows không thể kiểm tra không được mà phải dùng phần mềm tiện ích khác

B. Nháy đúp Computer - Nháy phải chuột vào tên ổ đĩa cần kiểm tra - Chọn Properties

C. Cả 2 câu đều sai

D. Cả 2 câu đều đúng 

Câu 33: Trong windows, ở cửa sổ Explore, để chọn một lúc các file hoặc folder nằm không kề nhau trong một danh sách?

A. Giữ phím Ctrl và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

B. Nháy chuột ở mục đầu, ấn và giữ Shift nháy chuột ở mục cuối

C. Giữ phím Alt và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách

D. Giữ phím Tab và nháy chuột vào từng mục muốn chọn trong danh sách  

Câu 36: Trong các tên mở rộng sau, tên mở rộng nào thuộc về tập tin hình ảnh?

A. *.wma;*.wmv.    

B. *.mp3;*.avi. 

C. *.bmp;*.jpg

D. *.mp4;*.mov.

Câu 37: Để xem dung lượng còn trống của đĩa đang chọn, dùng lệnh menu lệnh:

A. Edit/ Properties.   

B. Nhấp phải, chọn Properties.

C. Tools/ Folder Options

D. File/ Format.

Câu 38: Để gán hay thay đổi thuộc tính tập tin, ta dùng menu lệnh nào?

A. File/Edit.

B. File/ Properties.

C. File/ Send to.  

D. File/ Rename

Câu 39: Để sắp xếp các tập tin trong cửa sổ thư mục của Windows Explorer theo dung lượng,ta dùng menu lệnh:

A. View/ Arrange icons by /Name.  

B. View/ Arrange icons by/ Type.

C. View/ Arrange icons by/ Size.     

D. View/Arrange icons by/ Date.

Câu 40: Lệnh File/Properties trong ứng dụng Windows Explorer dùng để làm gì?

A. Tạo Shortcut cho đối tượng đã chọn.  

B. Gán phím nóng cho đối tượng.

C. Thay đổi tên hoặc các thuộc tính của đối tượng đã chọn.

D. Tìm kiếm tập tin trong cấu trúc cây thư mục.

Câu 41: Trong Windows Explorer, nếu chọn menu File/ New/ Folder là ta sẽ thực hiện các công việc nào sau đây?

A. Tạo tập tin mới.                    

B. Tạo thư mục mới.

C. Tạo biểu tượng mới.   

D. Tạo Shortcut mới.

Câu 43: Để tạo thư mục con mới trong Windows Explorer, ta chọn lệnh:

A. File/Properties/Folder.    

B. File/New/Folder.   

C. File/New/Shortcut.   

D. File/Create Directory.

Câu 44: Để thay đổi ngày, giờ hệ thống, ta vào mục nào?

A. Control Panel/ System. 

B. Control Panel/ Date-Time.

C. System/ Date-Time.     

D. Control Panel/ Font.

Câu 46: Để mở Windows Explorer, thực hiện thế nào?

A. Nhấp đúp tại nút Start.

B. Dùng Start/ All programs/ Internet Explorer.

C. Nhấp chuột trái trên nút Start và chọn Windows Explorer.

D. Nhấp chuột phải trên nút Start và chọn Windows Explorer.

Câu 48: Trong Windows, để thiết đặt các cấu hình hệ thống, ta chọn chức năng:

A. Control Windows

B. Control Panel (start / control panel)

C. Control System

D. Control Desktop

Câu 49: Lệnh Start/Shut down dùng để làm gì?

A. Tắt máy tính

B. Khởi động lại máy tính

C. Tắt màn hình

D. Chuyển sang chế độ tiết kiệm điện

Câu 50: Khi khởi động máy tính, phần mềm nào sau đây sẽ được thực hiện trước?

A. Hệ điều hành

B. Phần mềm gõ tiếng Việt

C. Phần mềm Micrsoft Office

D. Chương trình diệt virus máy tính

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Windows có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Hệ điều hành Windows có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 5 Lượt thi
  • 50 Phút
  • 50 Câu hỏi
  • Người đi làm