Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp - Phần 9

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 5 Câu hỏi
  • 135 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp - Phần 9. Tài liệu bao gồm 5 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 1: Để phản ánh khoản chiếu khấu thương mại cho khách hàng, kế toán định khoản:

A. Nợ TK 635/ Có TK 111

B. Nợ TK 5211, Nợ TK 3331/ Có TK 111,112,131

C. Nợ TK 5211, Nợ TK 3331/ Có TK 111,112,331

D. Nợ TK 811, Nợ TK 3331/ Có TK 111,112,331

Câu 2: Cuối kỳ kết chuyển các khoản làm giảm trừ doanh thu, kế toán định khoản:

A. Nợ Tk 521/ Có TK 911

B. Nợ Tk 521/ Có TK 511

C. Nợ Tk 911/ Có TK 521

D. Nợ Tk 511/ Có TK 521

Câu 3: Khi tính tiền lương phải trả cho nhân viên bộ phận bán hàng trong tháng là 30.000, kế toán ghi sổ:

A.  Nợ TK 642: 30.000/Có TK 334: 30.000

B. Nợ TK 641:30.000 /Có TK 334 : 30.000

C. Nợ TK 641:30.000 /Có TK 338: 30.000

D. Nợ TK 334 :30.000 /Có TK 641: 30.000

Câu 4: Khi phân loại chi phí sản xuất theo mục đích và công dụng của chi phí không bao gồm khoản mục chi phí nào dưới đây:

A. Chi phí cô định

B. Chi phí nhân công trực tiếp

C. Chi phí NLVL trực tiếp

D. Chi phí sản xuất chung

Câu 5: Trị giá vốn thực tế của hàng hoá nhập khẩu ở thời điểm nhập kho, bao gồm những yếu tô nào theo các phương án sau:

A. Giá mua thực tế trả cho người bán

B. Giá mua thực tế của hàng nhập kho và chi phí mua ở nước ngoài

C. Giá mua thực tế của hàng nhập kho và chi phí mua cả trong, ngoài nước

D. Giá mua thực tế của hàng nhập kho , chi phí mua cả trong và ngoài nước và thuế nhập khẩu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán doanh nghiệp - Phần 9
Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 5 Câu hỏi
  • Sinh viên