Câu hỏi: Từ ngày 01/01/2016 thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là:

93 Lượt xem
30/08/2021
3.5 6 Đánh giá

A. 10%

B. 15%

C. 17%

D. 20%

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Số thuế giá trị gia tăng phải nộp ở cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế hàng tháng được xác định bằng:

A. Số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào. 

B. Tổng số thuế GTGT đầu ra 

C. GTGT của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất thuế GTGT của loại hàng hoá, dịch vụ đó. 

D. Số thuế GTGT đầu ra trừ (-) số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ.

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 2: Thuế GTGT ở cơ sở SXKD phải nộp ngân sách nhà nước có thể được xác định bằng phương pháp:

A. Phương pháp khấu trừ;

B. Phương pháp tính trực tiếp trên GTGT;

C. Phương pháp khoán

D. Cả a, b đều đúng

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 3: Chức năng nào dưới đây không phải là chức năng của tài chính công?

A. Chức năng tạo lập vốn.

B. Chức năng phân phối lại và phân bổ.

C. Chức năng Giám đốc và điều chỉnh.

D. Chức năng ban hành và thực thi các văn bản pháp luật có liên quan đến tài chính công.

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 4: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:

A. Văn phòng quốc hội.

B. Toà án nhân dân tối cao.

C. Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

D. Vụ Tổ chức cán bộ Bộ tư pháp.

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Câu 5: Chủ tịch UBND có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Quyết định, Chỉ thị, Thông tư.

B. Quyết định, Chỉ thị.

C. Quyết định, Thông tư.

D. Quyết định, Nghị quyết.

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 41
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm