Câu hỏi: Trong tổ chức bộ máy hành chính nhà nước ta có:

97 Lượt xem
30/08/2021
3.7 6 Đánh giá

A. Mặt trận Tổ quốc.

B. Văn phòng Chính phủ.

C. Quốc hội và Văn phòng Quốc hội.

D. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân.

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 2: Một trong những yêu cầu về nội dung của văn bản quản lý hành chính nhà nước ta là:

A. Nội dung văn bản phải có tính khả thi.

B. Văn bản phải được đăng trên công báo.

C. Nội dung văn bản phải được Văn phòng kiểm tra.

D. Văn bản phải được lưu trữ.

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 4: Theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào dưới đây?

A. Ban hành Nghị quyết và Quyết định.

B. Ban hành Quyết định.

C. Ban hành Quyết định, Chỉ thị và Thông tư.

D. Ban hành Quyết định, Chỉ thị.

Xem đáp án

30/08/2021 4 Lượt xem

Câu 5: Đối với Hội đồng nhân dân ( HĐND) tỉnh, thành phố thuộc Trung ương, Chính phủ có quyền:

A. Đảm bảo cơ sở vật chất, tài chính để HĐND hoạt động.

B. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chủ tịch HĐND.

C. Chỉ đạo các kỳ họp tổng kết hàng năm của các ban, ngành cấp tỉnh.

D. Phê chuẩn danh sách các ứng cử đại biểu HĐND theo nhiệm kỳ.

Xem đáp án

30/08/2021 2 Lượt xem

Câu 6: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ?

A. Quyết định những vấn đề cơ bản nhất về đối nội, đối ngoại của Nhà nước.

B. Thống nhất quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

C. Lãnh đạo thống nhất bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở.

D. Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật.

Xem đáp án

30/08/2021 1 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 42
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm