Câu hỏi: Mô hình cấu tạo cơ bản phần mềm bao gồm các thành phần: Đầu vào (I), Đầu ra (O), Xử lý (P), Lưu trữ (S). Bất kỳ một công cụ xây dựng phần mềm nào cũng cần có các thành phần này. Khi nghiên cứu Access, Khương thấy có các loại đối tượng sau: Form (F), Table (T), Query (Q), Report (R).Hãy ghép các loại đối tượng Access tương ứng với các thành phần cấu tạo phần mềm?

263 Lượt xem
30/08/2021
3.4 5 Đánh giá

A. SF-OR-PT-IQ

B. OF-PQ-SR-IT

C. IF-OR-PQ-ST

D. IF-OT-PR-QS

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 3: Khi cập nhật xong một chứng từ ta cần phải làm gì?

A. Kích vào nút hoãn

B. Kích vào nút cất

C. Chương trình tự động cất giữ

D. Kích vào nút Thêm

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Câu 5: Khi bán hàng hóa khách hàng thanh toán ngay bằng tiền mặt, áp dụng phương án “ Hạch toán qua tài khoản công nợ” gồm chứng từ, tài khoản công nợ nào?

A. Hóa đơn. Thu tiền/ 331

B. Hóa đơn, Phát hàng séc/ 131

C. Hóa đơn, Nộp tiền vào TK/ 131

D. Hóa đơn, thu tiền/ 131

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Câu 6: Trình tự xây dựng các thành phần phần mềm Kế toán trên Access được sử dụng trong khóa học là?

A. Xây dựng Table => Xây dựng Report => Xây dựng Form => Xây dựng Query

B. Xây dựng Table => Xây dựng Form => Xây dựng Query => Xây dựng Report

C. Xây dựng Table => Xây dựng Report => Xây dựng Query => Xây dựng Form

D. Xây dựng Table => Xây dựng Query => Xây dựng Form => Xây dựng Report

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán máy - Phần 2
Thông tin thêm
  • 26 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên