Câu hỏi: Hình thức hoạt động nào dưới đây là hình thức hoạt động của Chính phủ CHXHCN Việt Nam? 

57 Lượt xem
30/08/2021
3.0 5 Đánh giá

A. Sự lãnh đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ. 

B. Thống nhất quản lý việc xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc dân, phát triển văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ. 

C. Thi hành các biện pháp bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

D. Thống nhất công tác đối ngoại

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Nhiệm vụ, quyền hạn nào dưới đây không phải của Thủ tướng Chính phủ? 

A. Lãnh đạo công tác của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, UBND các cấp. 

B. Đề nghị Quốc hội thành lập hoặc bãi bỏ các Bộ và các cơ quan ngang Bộ. 

C. Thống nhất quản lý việc xây dựng, phát triển nền kinh tế quốc dân, phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, khoa học và công nghệ. 

D. Đình chỉ việc thi hành những Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trái với Hiến pháp, Luật và các văn bản của các cơ quan nhà nước cấp trên. 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 2: Nội dung nào dưới đây không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta?

A. Quan điểm nhân văn. 

B. Quan điểm Đảng lãnh đạo. 

C. Quan điểm lịch sử. 

D. Quan điểm hệ thống đồng bộ.

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 3: Trong các chức năng sau đây, chức năng nào không phải của Chính phủ? 

A. Quyết định những vấn đề cơ bản nhất về đối nội, đối ngoại của Nhà nước. 

B. Thống nhất quản lý tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

C. Lãnh đạo thống nhất bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở. 

D. Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật. 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 4: Đối với Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chính phủ có nghĩa vụ sau đây:

A. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chủ tịch HĐND. 

B. Chỉ đạo các kỳ họp tổng kết hàng năm. 

C. Bảo đảm cơ sở vật chất, tài chính để HĐND hoạt động. 

D. Phê chuẩn danh sách các đại biểu theo nhiệm kỳ. 

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 5: Hình thức hoạt động của Chính phủ là: 

A. Tham gia thực hiện quá trình xét xử. 

B. Tổ chức mít tinh nhằm tuyên truyền những quyết định quan trọng. 

C. Tiếp nhận Quốc thư của các Đại sứ nước ngoài. 

D. Sự chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng.

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Câu 6: Nội dung nào không phải là quan điểm cơ bản của việc xây dựng và thực hiện chính sách xã hội ở nước ta? 

A. Quan điểm gắn lý luận với thực tiễn. 

B. Quan điểm Đảng lãnh đạo. 

C. Quan điểm hệ thống đồng bộ. 

D. Quan điểm xã hội hóa, thể chế hóa, dân chủ hóa các chính sách xã hội.

Xem đáp án

30/08/2021 0 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 28
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm