I. Vocabulary and Grammar

I. Vocabulary and Grammar

  • 30/11/2021
  • 15 Câu hỏi
  • 2.4K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn I. Vocabulary and Grammar. Tài liệu bao gồm 15 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tiếng Anh 8 Học Kì 2. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

30/11/2021

Thời gian

15 Phút

Tham gia thi

399 Lần thi

Câu 1:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

My elder brother _____________ me when I am studying

A. is always interrupting

B. always interrupt

C. was always interrupted

D. will always interrupt

Câu 12:

Choose the letter A, B, C or D to complete the sentences

Students usually have a____each year.

A.  3-months vacation

B.  3-month vacations

C. 3- month vacation

D. 3- months vacations

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

I. Vocabulary and Grammar
Thông tin thêm
  • 399 Lượt thi
  • 15 Phút
  • 15 Câu hỏi
  • Học sinh

Cùng danh mục Tiếng Anh 8 Học Kì 2