Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật dân sự - Phần 8

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật dân sự - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 165 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật dân sự - Phần 8. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Luật - Môn khác. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

20/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

8 Lần thi

Câu 1: Tronh lĩnh vực kinh doanh, hiện nay căn cứ vào các quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo, có ba hình thức chủ yếu đó là:

A. Thế chấp, cầm cố và bảo lãnh.

B. Thế chấp, cầm cố và đặt cọc.

C. Thế chấp, bảo lãnh và đặt cọc.

D. Cầm cố, bảo lãnh và đặt cọc.

Câu 2: Nếu đối tượng hợp đồng là bất động sản thì địa điểm thực hiện hợp đồng là:

A. Các bên tự thoã thuận về địa điểm

B. Tại nơi toạ lạc của bất động sản

C. Tại nơi cư trú của bên có quyền

D. Tại nơi có trụ sở của bên có quyền

Câu 3: Theo pháp luật, bên nhận tài sản thế chấp không được giữ:

A. Tài sản thế chấp

B. Quyền sở hữu tài sản thế chấp

C. Giấy tờ sở hữu tài sản được thế chấp

D. A và B đều đúng

Câu 4: Thế chấp, cầm cố, bảo lãnh là:

A. Giao dịch kinh tế

B. Giao dịch dân sự

C. Giao dịch kinh tế hoặc dân sự có bảo đảm

D. Tất cả đều sai

Câu 5: Trong các điều khoản sau đây, điều khoản nào không phải là điều khoản chủ yếu, bắt buộc trong tất cả các hợp đồng kinh doanh:

A. Đối tượng của hợp đồng

B. Các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng

C. Giá cả và phương thức thanh toán

D. Tất cả đều sai

Câu 6: Khi có tranh chấp trong hợp đồng kinh doanh, các bên có thể lựa chọn các hình thức giải quyết sau:

A. Thương lượng, hoà giải

B. Toà án kinh tế

C. Trọng tài thương mại

D. Tất cả đều đúng

Câu 7: Nhận định nào sau đây là nhận định không đúng:

A. Việc cầm cố phải được lập thành hợp đồng văn bản

B. Nội dung của hợp đồng cầm cố tài sản khác với hợp đồng thế chấp

C. Hợp đồng bảo lãnh cần có chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

D. Thế chấp tài sản phải được lập thành văn bản cam kết hoặc hợp đồng thế chấp

Câu 9: Đặc trưng chủ yếu của hợp đồng:

A. Xác lập quyền và nghĩa vụ. 

B. Chấm dứt quyền và nghĩa vụ.

C. Thay đổi quyền và nghĩa vụ. 

D. Tất cả các câu trên đều đúng.

Câu 10: Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng trong trường hợp:

A. Bên đề nghị giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.

B. Khi bên được đề nghị trả lời không chấp nhận.

C. Khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng.

D. Cả b, c đều đúng.

Câu 11: Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng dân sự là:

A. 2 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị vi phạm.

B. 1 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án.

C. 1 năm kể từ ngày quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác bị vi phạm.

D. 2 năm kể từ ngày cá nhân, pháp nhân, các chủ thể khác nộp đơn cho tòa án.

Câu 13: Dựa vào đặc điểm, nội dung của quan hệ pháp luật về quyền và nghĩa vụ chủ thể, có thể chia hợp đồng thành.

A. Hợp đồng song vụ và hợp đồng đơn vụ

B. Hợp đồng có đền bù và hợp đồng không có đền bù

C. Hợp đồng đại lý và hợp đồng có đền bù

D. Hợp đồng đại lý và hợp đồng đấu giá

Câu 14: Theo điều 2 của pháp lệnh Hợp Đồng Kinh Tế thì hợp đồng nào sau đây được coi là Hợp Đồng Kinh Tế.

A. Hợp đồng giữa pháp nhân với pháp nhân

B. Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với nhau

C. Hợp đồng giữa các doanh nghiệp tư nhân với các hộ kinh tế cá thể

D. Cả a,b,c đêu đúng

Câu 20: Trong hợp đồng người ta có thể chia thành ba loại điều khoản hợp đồng, đó là những điều khoản nào?

A. Bắt buộc, thường lệ, tuỳ nghi

B. Chủ yếu, thường lệ, tuỳ nghi

C. Bắt buộc, chủ yếu, tuỳ nghi

D. Bắt buộc, chủ yếu, thường lệ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật dân sự có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Luật dân sự có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 8 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên