Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế - Phần 14

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 258 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế - Phần 14. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Tác động của thương mại quốc tế: Khi tỷ giá hối đoái tăng có tác động nào sau đây?

A. Bất lợi cho nước xuất nhưng lợi cho nước nhập

B. Bất lợi cho nước nhập nhưng lợi cho nước xuất

C. Bất lợi cho cả hai nước xuất và nhập

D. Có lợi cho cả hai nước xuất và nhập

Câu 3: Đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) là một loại hình của đầu tư quốc tế trong đó người chủ sở hữu vốn đồng thời là:

A. người trực tiếp quản lý vốn

B. người điều hành hoạt động sử dụng vốn

C. người trực tiếp quản lý vốn và điều hành sử dụng vốn

D. tất cả phương án trên là sai

Câu 4: Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có tư tưởng chủ đạo là gì?

A. tạo nên khung pháp lý thuận lợi và bình đẳng

B. làm sao ra tăng xuất khẩu giảm nhập khẩu

C. tạo mối quan hệ kinh tế lâu bền với các nước

D. quan tâm thu hút vốn đầu tư nước ngoài 

Câu 5: Thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong 5 năm tới mục tiêu đầu tư phát triển của Việt Nam là gì? 

A. tăng nhanh vốn đầu tư phát triển kinh tế xã hội

B. xây dựng cơ cấu kinh tế có hiệu quả

C. nâng cao sức cạnh tranh

D. tất cả phương án trên là sai

Câu 6: Khi mức lãi suất ngắn hạn của một nước tăng lên 1 cách tương đối so với các nước khác,trong điều kiện các nhân tố khác không đổi thì sao?

A. vốn ngắn hạn từ trong nước sẽ giảm

B. vốn ngắn hạn từ nước ngoài sẽ chảy vào

C. làm cung ngoại hối giảm

D. làm cầu ngoại hối tăng

Câu 7: Dưới chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi tự do, tại mức tỷ giá cao hơn mức tỷ giá cân bằng,mức cung đôla sẽ vượt quá mức cầu nên? 

A. tỷ giá sẽ có xu hướng giảm

B. tỷ giá sẽ có xu hướng tăng

C. không ảnh hưởng đến tỷ giá

D. làm tỷ giá cân bằng tăng

Câu 8:  Trong các tác động tiêu cực của đầu tư quốc tế thì đâu là tác động đối với nước chủ đầu tư?

A. khuyếch trương được sản phẩm,danh tiếng,tạo lập uy tín và tăng cường vị thế trên thị trường thế giới

B. tạo điều kiện để khai thác các nguồn tài nguyên

C. giúp cho việc xây dựng các khu công nghiệp nhằm hỗ trợ cho quá trình công nghiẹp hoá,chuyển dịch cơ cấu kinh tế

D. góp phần khắc phục những khó khăn do thiên tai hoả hoạn và giải quyết các vấn đề xã hội

Câu 9: Việc xoá bỏ hàng rào thuế quan và phi thuế quan sẽ có tính chất như thế nào đối với các doanh nghiệp?

A. các doanh nghiệp chịu sức ép cạnh tranh quốc tế khu vực do đó phải đổi mới toàn diện và vươn lên được trong cạnh tranh

B. các doanh nghiệp có thể bị phá sản nếu không đủ khả năng vươn lên trong cạnh tranh

C. không tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp

D. Cả A và B

Câu 10: Lý thuyết nào sau đây cho rằng “các công ty sẽ thực hiện đầu tư ra nước ngoài khi hội đủ ba lợi thế đó là địa điểm,sở hữu,nội hoá?

A. lý thuyết lợi ích cân bằng

B. lý thuyết chu kỳ sống quốc tế của sản phẩm

C. lý thuyết quyền lực thị trường

D. lý thuyết chiết trung

Câu 11: Trong các hình thức hỗ trợ phát triển chính thức-ODA thì hình thức nào sau đây là sai?

A. ODA không hoàn lại

B. ODA cho vay ưu đãi

C. ODA cho các doanh nghiệp vay

D. ODA hỗn hợp 

Câu 12: Trung tâm của nền kinh tế thế giới đang chuyển dần về khu vực nào:

A. Bắc Mỹ

B. EU

C. Châu Á - Thái Bình Dương

D. Nam Mỹ

Câu 13: Thuyết trọng thương là gì?

A. Đề cao vai trò của việc phát triển thương nghiệp

B. Nói rằng Đất nước chỉ nhập siêu là đất nước yếu

C. Một quốc gia chỉ có thể thủ lợi do ngoại thương, nếu xuất khẩu vượt nhập khẩu

D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 14: Đặc điểm nào của nền kinh tế thế giới đã chỉ ra con đường phát triển mới cho các quốc gia là đầu tư vào nguồn lực chất xám:

A. Xu thế quốc tế hoá nền kinh tế thế giới

B. Sự bùng nổ về khoa học công nghệ

C. Sự bùng nổ dân số

D. Ô nhiễm môi trường

Câu 15: Xu hướng thay đổi cơ cấu mặt hàng trong thương mại quốc tế là:

A. Tăng đáng kể tỷ trọng của nhóm hàng lương thực, thực phẩm

B. Tăng mạnh tỷ trọng của nhóm hàng nguyên vật liệu, giảm mạnh tỉ trọng của dầu mỏ và khí đốt

C. Giảm tỷ trọng hàng thô, tăng nhanh tỉ trọng hàng công nghiệp chế tạo, nhất là máy móc thiết bị và những mặt hang tinh chế

D. Giảm tỷ trọng nhóm mặt hàng chứa đựng hàm lượng công nghệ cao, và vôn lớn

Câu 16: Chuyển khẩu là gì?

A. Bán hàng hoá trực tiếp cho đoàn ngoại giao và khách du lịch nước ngoài tại nước sở tại

B. Xuất khẩu tạm thời hàng hoá từ bên ngoài vào, sau đó tiến hành xuất khẩu sang nước thứ 3 với điều kiện hàng hoá đó không qua gia công chế biến

C. Các dịch vụ như vận tải quá cảnh,lưu kho , lưu bãi, bảo quản...

D. Bán hàng hoá trực tiếp cho nước ngoài

Câu 17: Tỷ giá hối đoái tăng:

A. Tác động bất lợi cho nhập khẩu và xuất khẩu

B. Tác động có lợi cho nhập khẩu và xuất khẩu

C. Tác động bất lợi cho nhập khẩu và có lợi cho xuất khẩu

D. Tác động bất lợi cho xuất khẩu và có lợi cho nhập khẩu

Câu 18: Thuyết trọng thương:

A. Đề cao vai trò của chính phủ, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại thương

B. Chính phủ không cần can thiệp vào các hoạt động mâu dịch

C. Vừa đề cao vai trò của chính phủ, vừa đề cao sự tự do hoá thương mại

D. Không đáp án nào đúng

Câu 19: Nhiệm vụ nào sau đây không phảI là nhiệm vụ cần giải quyết của nhiên cứu kinh tế quốc tế: 

A. cung cấp những kién thức khái quát vè một nền kinh tế thế giới hiện đại

B. cung cấp những kiến thức cơ bản về thương mại quốc tế và những chính sách ảnh hưởng đến nó

C. cung cấp những kiến thức cơ bản về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường

D. cung cấp nhứng kiến thức cơ bản về sự di chuyển quốc tế các nguồn lực

Câu 20: Kinh tế quốc tế có mối liên hệ với các môn khoa học khác là:

A. lịch sử các học thuyết kinh tế

B. kinh tế phát triển

C. địa lí kinh tế thế giới 

D. tất cả các môn trên

Câu 21: Nội dung nào dưới dây không phải là nội dung của thương mại quốc tế:

A. hoạt đông xuất nhập khẩu hàng hóa và dich vụ

B. gia công quốc tế

C. tái xuất khẩu và chuyển khẩu

D. gia công chể biến hàng hóa phục vụ thị trường nội địa

Câu 22: Xu hướng chi phối trực tiếp dến thương mại của các quốc gia là:

A. Bảo hộ mậu dịch

B.  Tự do hóa thương mại

C. Thuế chống trợ cấp

D. Cả A và B

Câu 23: Đặc điểm nào sau đây là đặc điểm của đầu tư trực tiếp nươc ngoài: 

A. Nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài được cung cấp bởi các chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ(NGO) và tư nhân

B. Chủ đầu tư nước ngoài không trực tiếp tham gia điều hành hoạt đọng của đối tượng đầu tư

C. Các chủ đầu tư nước ngoài phảI đóng góp một số tối thiểu vốn pháp định tùy theo luật lệ của mỗi nước

D. Chủ đầu tư nước ngoaì thu nhập được lợi nhuận thông qua lãi suất cho vay hoặc lợi tức cổ phần

Câu 25: Trong điều kiện chính phủ có thể tăng lãi suất thì:

A. Lượng cung tiền thực tế trong lưu thông tăng

B. Lượng cung tiền thực tế trong lưu thông giảm

C. Lượng cung tiền thực tế trong lưu thông không thay đổi

D. Không có đáp án nào trong 3 đáp án trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế quốc tế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên