Câu hỏi: Dựa trên các mẫu sổ sách và yêu cầu làm kế toán của doanh nghiệp, đội dự án phần mềm viết tài liệu phác thảo cơ chế lưu dữ liệu, các thành phần bảng dữ liệu với kiểu dữ liệu cụ thể, vẽ các màn hình nhập liệu, vẽ mẫu báo cáo. Giai đoạn này trong quy trình sản xuất phần mềm được gọi là?

211 Lượt xem
30/08/2021
3.4 7 Đánh giá

A. Thiết kế

B. Xây dựng

C. Khảo sát

D. Kiểm định

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 2: Chứng từ thuế GTGT đầu ra có thể cập nhật trong phần nào?

A. Phân hệ bán hàng

B. Phân hệ mua hàng

C. Phân hệ bán hàng và phân hệ thuế

D. Phân hệ mua hàng và phân hệ thuế

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Câu 3: Trình tự xây dựng các thành phần phần mềm Kế toán trên Access được sử dụng trong khóa học là?

A. Xây dựng Table => Xây dựng Report => Xây dựng Form => Xây dựng Query

B. Xây dựng Table => Xây dựng Form => Xây dựng Query => Xây dựng Report

C. Xây dựng Table => Xây dựng Report => Xây dựng Query => Xây dựng Form

D. Xây dựng Table => Xây dựng Query => Xây dựng Form => Xây dựng Report

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Câu 5: Khi thêm Khách hàng mới ta thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Nghiệp vụ/ khách hàng ctrl+ N

B. Soạn thảo/ Khách hàng/ Atl + N

C. Soạn thảo/ Khách hàng/ Ctrl+N

D. Nghiệp vụ/ Khách hàng

Xem đáp án

30/08/2021 9 Lượt xem

Câu 6: Để hủy bỏ chứng từ đang cập nhật ta kích vào nút nào sau đây?

A. Kích vào nút hoãn

B. Kích vào nút nạp

C. Kích vào nút thêm

D. Kích vào nút xóa

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán máy - Phần 2
Thông tin thêm
  • 24 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên