Câu hỏi: Cho nghiệp vụ sau: Ngày 06/01, xuất bán cho khách hàng ABC chưa thanh toán tiền hàng. Thuế VAT 10%. Hàng hóa HH1: Số lượng 30, đơn giá 650.000đ. Hàng hóa HH2: Sô lượng 100, đơn giá 100.000đ. Khách hàng chưa thanh toán. Điều khoản thanh toán: Cho nợ tối đa 30 ngày, được chiết khấu thanh toán 2% (trên doanh thu bán hàng) nếu thanh toán trc 10 ngày. Ngày 15/01, khách hàng ABC thanh toán hết tiền mua hàng của ngày 06/01, bằng tiền gửi ngân hàng. Hãy cho biết tổng tiền thanh toán của khách hàng ABC là bao nhiêu và đường dẫn cập nhật nghiệp vụ trên

244 Lượt xem
30/08/2021
3.6 7 Đánh giá

A. 31,801,000 Nghiệp vụ/ bán hàng/ hóa đơn và nghiệp vụ/ bán hàng/ đối trừ chứng từ

B. 31,801,000 Nghiệp vụ/ bán hàng/ hóa đơn và nghiệp vụ/ bán hàng/ thu tiền của khách hàng

C. 32,450,000 Nghiệp vụ/ bán hàng/ hóa đơn

D. 31,860,000 Nghiệp vụ/ bán hàng/ hóa đơn và nghiệp vụ/ bán hàng/ thu tiền của khách hàng

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Khi thêm cho Công cụ dụng cụ ta thực hiện:

A. Danh mục nhóm hàng, danh mục khách hàng. Bước 2: Soạn thảo/ Vật tư hàng hóa

B. Bước 1: Khai báo danh mục kho hàng, danh mục nhóm hàng. Bước 2: Soạn thảo/ Vật tư hàng hóa

C. Soạn thảo/ Vật tư hàng hóa

D. Bước 1: Khai báo danh mục kho hàng. Bước 2: Soạn thảo/ Vật tư hàng hóa

Xem đáp án

30/08/2021 6 Lượt xem

Câu 2: Hãy cho biết bảng kê mẫu số 01-1/ GTGT là mẫu thuế nào sau đây?

A. Thuế đầu ra

B. Tờ khai thuế GTGT

C. Không có đáp án đúng

D. Thuế đầu vào

Xem đáp án

30/08/2021 7 Lượt xem

Câu 3: Nút duyệt có trong màn hình Danh mục từ điển:

A. Kết chuyển Lỗ Lãi

B. Danh mục từ điển

C. Cập nhật chứng từ

D. Báo cáo

Xem đáp án

30/08/2021 7 Lượt xem

Xem đáp án

30/08/2021 12 Lượt xem

Câu 5: Chọn nhận định đúng Đối với vật tư, hàng hóa:

A. Đối với vật tư, hàng hóa tính theo phương pháp bình quân cuối kì, để cập nhật số tồn kho đầu kỳ ta chọn đường dẫn sau: NghiỆP vụ/ quản lý kho/ số dư ban đầu VTHH…

B. Đối với vật tư, hàng hóa tính theo phương pháp đích danh và NTXT, để cập nhật số tồn kho đầu kỳ ta chọn đường dẫn sau: NghiỆP vụ/ quản lý kho/ số dư ban đầu VTHH…

C. Đối với hàng hóa, vật tư tính giá theo phương pháp giá đích danh, để cập nhật số tồn kho đầu kỳ ta chọn đường dẫn sau: Soạn thảo/ nhập số dư ban đầu

D. Đối với hàng hóa, vật tư tính theo phương pháp giá NTXT, để cập nhật số tồn kho đầu kỳ ta chọn đường dẫn sau: Soạn thảo/ Nhập số dư ban đầu

Xem đáp án

30/08/2021 11 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán máy - Phần 3
Thông tin thêm
  • 19 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên